Přeskočit na obsah

OPŽP — 169. výzva ‑ PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Dotace na výstavbu kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 16. srpna 2023 (9:00) do 18. září 2023 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Příspěvkové organizace, Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1.1.1: Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci.

Forma a výše podpory:

 • Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). 
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů pro aktivitu 1.1.1 činí 4 mil. Kč.
 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč.
 • Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů. Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 % (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013).

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Omezení v rámci výzvy:
  • Budou podporovány projekty výstavby kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, s napojením na stávající, vyhovující čistírnu odpadních vod. Projektem musí dojít k napojení nových obyvatel na kanalizaci.
  • Podmínkou pro přijatelnost projektu je plná projektová příprava. Ke dni podání žádosti o podporu musí být uzavřena (účinná) smlouva o dílo na vlastní realizaci opatření a vydáno pravomocné stavební povolení/vodoprávní povolení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru