Přeskočit na obsah

OPŽP — 33. výzva – Záchranné stanice pro živočichy, prevence útoků šelem

Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá stáda, a to zejména před útoky vlka obecného. Dále výzva nabízí podporu za účelem modernizace záchranných stanic a center pro ohrožené druhy živočichů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. ledna 2023 (9:00) do 31. října 2023 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Pro opatření 1.6.1/ podaktivitu 1.6.1.1.2:
  • subjekty činné v odvětví zemědělské prvovýroby bez ohledu na právní formu v případě financování v režimu Nařízení 1408/2013 – podpora de minimis.
  • V případě financování mimo režim veřejné podpory je výčet oprávněných žadatelů uveden v kapitole D.6.1.2 PrŽaP.
 • Pro opatření 1.6.3:
  • subjekty, které mají platné rozhodnutí MŽP o povolení provozování záchranné stanice,
  • subjekty, které mají povolení k provozování záchranného centra CITES ve smyslu § 29 zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin.

Typy podporovaných aktivit:

 • Popis podporovaných opatření/aktivit/podaktivit:
  • Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny:
   • Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů.
   • Podaktivita 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů.
  • Opatření 1.6.3 Modernizace a rozvoj záchranných stanic a záchranných center CITES pro ohrožené druhy živočichů:
   • modernizace či rozšíření stávající záchranné stanice či záchranného centra CITES.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 120 mil. Kč, z toho alokace pro opatření 1.6.1 je stanovena ve výši 20 mil. Kč, alokace pro opatření 1.6.3 je stanovena ve výši 100 mil. Kč.
 • Pro opatření 1.6.1/ podaktivitu 1.6.1.1.2
  • U projektů s celkovými náklady do 200 000 EUR jsou přímé realizační výdaje financovány formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle návrhu rozpočtu, nepřímé výdaje formou paušální sazby. Tento režim je relevantní pouze pro projekty financované v souladu s nařízením 1408/2013.
  • Projekty financované mimo režim veřejné podpory jsou pro tuto výzvu přijatelné, pokud jejich celkové náklady přesahují 200 000 EUR. V tomto případě jsou přímé realizační výdaje propláceny formou skutečných nákladů, nepřímé výdaje formou paušální sazby.
  • Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Pro opatření 1.6.3
  • U všech projektů jsou přímé realizační výdaje financovány formou skutečných nákladů, nepřímé výdaje formou paušální sazby.
  • Míra financování činí max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru