Přeskočit na obsah

OPŽP — 4. výzva — Udržitelné nakládání s odpady

Dotace na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. září 2022 (9:00) do 31. prosince 2023 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.5.5
 • Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů. Žadatel musí doložit písemný souhlas všech obcí zapojených do projektu (nerelevantní u projektů, kdy je žadatel jedinou obcí zapojenou do projektu). O dotaci na projekty sběrných dvorů mohou žádat pouze obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí a obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními subjekty.
 • Opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4
 • Součástí projektů opatření 1.5.5 může být i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů (opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4) s tím, že se musí jednat o minoritní část projektu (méně než 50% způsobilých nákladů projektu). O odporu těchto opatření mohou žádat pouze obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí a obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními subjekty.
 • Opatření 1.5.7
 • Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) zařízení technologií pro úpravu a využití čistírenských kalů pod katalogovým číslem 19 08 05 (například: odvodnění, tepelná úprava, hygienizace atd.) vyjma aerobního zpracování.
 • Opatření 1.5.8
 • Výstavba / modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů. V rámci aktivity budou podporována pouze ta zařízení, která alespoň ze 70 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů: papír a lepenka 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08, kovy 15 01 04, 20 01 40; sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05.

Forma a výše podpory:

 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč. 
 • Z toho alokace na projekty opatření 1.5.5 je 150 mil. Kč, alokace na projekty opatření 1.5.7 je 150 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.8 je 150 mil. Kč. Projekty opatření 1.5.5 je možné kombinovat s projekty opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 (přičemž alokace na tato opatření je 50 mil. Kč).

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru