Přeskočit na obsah

OPŽP — 46. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky

Dotace na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (dle regionů).

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 12. července 2023 (9:00) do 26. dubna 2024 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Fyzické osoby nepodnikající, Fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech – ERDF.
 • Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel.
 • Aktivita 1.3.11.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi.
 • Podaktivita 1.3.11.2.1 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES).

Forma a výše podpory:

 • Aktivita 1.3.11.1
 • Míra financování činí max. 100 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou projektů z podaktivity 1.3.1.1.2, kde bude podpora poskytována ve výši max. 60 %. 
 • Aktivita 1.3.11.2
 • Míra financování činí max. 80 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou projektů zaměřených na založení skladebných prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), u kterých bude podpora poskytována ve výši max. 100 %.
 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 600 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva je určena pro méně rozvinuté regiony (MRR):
  • Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj.
  • Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj.
  • Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj.
  • Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru