Přeskočit na obsah

OPŽP — 48. výzva – Protipovodňová opatření

Dotace na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorbu digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek, podkladů pro stanovení záplavových území či pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní a další.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 28. 6. 2023 do 15. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Městské části hl. města Prahy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.3.5 Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů, mezi podporované aktivity patří:
  • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovni,
  • pořízení nových varovných systémů, a to místo stávajících varovných systémů, které nevyhovují aktuálním požadavkům stanoveným Hasičským záchranným sborem ČR (upgrade varovných systémů),
  • tvorba digitálních povodňových plánů v území, kde dosud neexistují, nebo pro subjekty, které si dosud digitální povodňový plán nepořídily (např. obce, města, obce s rozšířenou působností, kraje),
  • tvorba aktivního harmonogramu činností povodňových komisí,
  • generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí,
  • plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území,
  • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území (ZÚ),
  • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace činí 250 000 000 Kč.
 • Míra financování činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou projektů zaměřených na vybudování, rozšíření a upgrade varovných systémů, generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí a plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území, kde bude podpora poskytována ve výši max. 50 %. 

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru