Přeskočit na obsah

OPŽP — 52. výzva – Protipovodňová opatření

Dotace na podporu přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 27. 9. 2023 (9:00) do 30. 9. 2024 (20:00).
 • Příjem žádostí se prodlužuje do 31. 3. 2025.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Městské části hl. města Prahy, Fyzické osoby nepodnikající, Fyzické osoby podnikající, Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech.
  • Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně.
 • Opatření 1.3.3 Realizace protipovodňových opatření.
 • Opatření 1.3.4 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 427 mil. Kč.
 • Celková alokace výzvy je pro jednotlivé ITI aglomerace rozdělena následovně: 
  • ITI Brněnské metropolitní oblasti – 47 mil. Kč, ITI Jihlavské aglomerace – 127 mil. Kč, ITI Liberecké aglomerace – 51 mil. Kč, ITI Olomoucké aglomerace – 41 mil. Kč, ITI Ostravské metropolitní oblasti – 14 mil. Kč, ITI Ústecko — chomutovské aglomerace – 19 mil. Kč, ITI Zlínské aglomerace – 24 mil. Kč, ITI Hradeckopardubické aglomerace – 40 mil. Kč, ITI Mladoboleslavské aglomerace – 40 mil. Kč, ITI Pražské metropolitní oblasti – 24 mil. Kč.
 • Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech.
  • Míra financování činí v aktivitě 1.3.1.4 max. 85 % z celkových způsobilých výdajů s výjimkou realizace projektů vyplývajících ze studie systému sídelní zeleně, u kterých míra podpory činí max. 90 %. 
 • Opatření 1.3.3 Realizace protipovodňových opatření.
  • Míra financování činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou typových projektů realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi, kde bude podpora poskytována ve výši max. 100 %. 
 • Opatření 1.3.4 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.
  • Míra financování činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou propojených systémů prvků modrozelené infrastruktury, kde bude podpora poskytována ve výši max. 95 %, a hospodaření se srážkovou vodou ze zastavitelných ploch vymezených v územním plánu (zastavitelné plochy bez stávající výstavby, ale s realizovatelnou zástavbou v budoucnu); budování propustných zpevněných povrchů a řešící odtok srážkové vody z nových veřejných budov a objektů; budování akumulačních nádrží na zachytávání srážkových vod, které budou využívány pro zálivku hřišť, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 %.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: ITI Brněnské metropolitní oblasti, ITI Jihlavské aglomerace, ITI Liberecké aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace, ITI Ostravské metropolitní oblasti, ITI Ústecko – chomutovské aglomerace, ITI Zlínské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Mladoboleslavské aglomerace a ITI Pražské metropolitní oblasti.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru