Přeskočit na obsah

OPŽP — 66. výzva — Ochrana půdy

Výzva se zaměřuje na zavádění půdoochranných technologií.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 19. června 2024 (9:00) do 20. listopadu 2024 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Zemědělské subjekty.
  • Zemědělští podnikatelé, kteří podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, kteří naplňují definici malého nebo středního podniku.
  • Skupina zemědělců, tj. korporace, jejímiž členy jsou výhradně zemědělští prvovýrobci a předmětem její činností je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě, která naplňuje definici malého nebo středního podniku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech – FS.
  • Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi.
   • Podaktivita 1.3.1.2.2 Zavádění půdoochranných technologií.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 260 mil. Kč.
 • Míra financování činí max. 20 % celkových způsobilých výdajů pro zavádění půdoochranných technologií s nižším ochranným účinkem a max. 40 % pro zavádění půdoochranných technologií s vyšším ochranným účinkem.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.
 • V rámci výzvy může jeden subjekt podat pouze jednu žádost o podporu maximálně jednoho stroje. Zároveň nemůže být podpořen subjekt, který byl příjemcem podpory ve výzvě OPŽP 2014–2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru