Přeskočit na obsah

OPŽP — Dotace 53. výzva — Vodní a vegetační krajinné prvky

Dotace pro regiony ITI Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahují na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků (včetně opatření proti větrné a vodní erozi a skladebných prvků ÚSES) v krajině včetně sídel.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 27. 9. 2023 (9:00) do 30. 9. 2024 (20:00).
 • Příjem žádostí se prodlužuje do 31. 3. 2025.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Fyzické osoby nepodnikající, Fyzické osoby podnikající, Státní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.3.11 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech — ERDF.
  • Aktivita 1.3.11.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel — ERDF.
  • Aktivita 1.3.11.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi — ERDF.
   • Podaktivita 1.3.11.2.1 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES) — ERDF.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 33 mil. Kč.
 • Celková alokace výzvy je pro jednotlivé ITI aglomerace rozdělena následovně: 
  • ITI Olomoucké aglomerace – 22 mil. Kč, 
  • ITI Zlínské aglomerace – 11 mil. Kč.
 • Aktivita 1.3.11.1
 • Míra financování činí max. 100 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou projektů z podaktivity 1.3.11.1.2, kde bude podpora poskytována ve výši max. 60 %. 
 • Aktivita 1.3.11.2
 • Míra financování činí max. 80 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou projektů zaměřených na založení skladebných prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), u kterých bude podpora poskytována ve výši max. 100 %

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru