Přeskočit na obsah

PGRLF — Lesní hospodář — Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích

Dotaci na část úroků z úvěru na nákup  strojního zařízení a mechanizačních prostředků pro hospodaření v lesích mohou získat podnikatelé zabývající se vymezeným druhem činností, případně svazky obcí. Podporovaná investice vede zejména ke snížení nákladů, úspoře pohonných hmot, zvýšení efektivnosti či ekologicky šetrnějším způsobům hospodaření. Cílem programu podpory nákupu techniky pro hospodaření v lesích je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 12. 2020.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem podpory může být podnikatel, který se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 2.10 a 2.20, a který je zároveň mikropodnikem, malým nebo středním podnikem a v posledním uzavřeném účetním období před podáním žádosti tvoří příjmy z lesnické činnosti více než 50 % z jeho celkových příjmů.
 • Příjemcem podpory může být také fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa, který hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu, přitom je podnikatelem (platí také pro příspěvkové organizace obce či právnické osoby, kterých je obec zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí.
 • Příjemcem podpory nemůže být právnická osoba, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci tohoto programu jsou podporovány investice na nákup této lesnické techniky:
  • speciální lesnické traktory („SLKT“),
  • univerzální kolové traktory („UKT“) s lesnickou nástavbou,
  • těžební stroje (harvestory, harwardery),
  • vyvážecí stroje (vyvážecí traktory, vyvážecí soupravy),
  • samochodné navijáky (železné koně, motorové koně),
  • klanicové vyvážecí přívěsy s hydraulickou rukou,
  • lanovky a lanové systémy pro soustřeďování dříví,
  • navijáky pro soustřeďování dříví,
  • štěpkovače a drtiče (dřeva, klestu, dřevního odpadu),
  • shrnovače klestu,
  • rýhovací zalesňovací stroje,
  • talířové půdní frézy,
  • štípací a kráticí stroje,
  • nakladače a rampovače (jako adaptéry k traktorům),
  • zařízení na údržbu lesních cest (jako adaptéry k traktorům),
  • odvozní soupravy,
  • investice do mokrých skladů dříví.

 Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou dotací na část úroků z úvěru.
 • Maximální výše podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 200 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí podpory a diskontovaný podle splátkového kalendáře úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu poskytnutí podpory.
 • Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude Fondem poskytnuta Podpora v rámci Programu  Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, nesmí překročit částku 20 mil. Kč/kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Podpora se neposkytuje na Úvěry, které byly uzavřeny před datem registrace žádosti.
 • Na každou z investic uvedenou v Podnikatelském záměru může být poskytnuta Podpora pouze jednou.
 • Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit Fondu smlouvu o Úvěru.
 • Žadatel zpracuje Podnikatelský záměr a předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři “Žádost o podporu poskytovanou Fondem”, jejíž vzor stanoví Fond. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“​ 7711”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru