Přeskočit na obsah

PGRLF — Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa

Dotaci na investice do nákupu strojů a strojního zařízení mohou získat podnikatelé, jejichž podporovaná investice povede zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti. Cílem Programu podpory školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 12. 2020.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem podpory může být osoba, která zároveň splňuje tato kritéria: 
  • je podnikatelem;
  • je mikropodnikem, malým nebo středním podnikem;
  • je veden v evidenci dodavatelů reprodukčního materiálu (ERMA);
  • školkařská provozovna a činnosti spojené s pěstováním reprodukčního materiálu jsou realizovány na pozemcích určených  k plnění funkce lesa.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci tohoto programu jsou podporovány následující investice:
  • a) stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (vč. traktorů);
  • b) stroje a technologie pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu;
  • c) závlahové systémy;
  • d) dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin;
  • e) stroje a technologie pro zpracování semenného materiálu lesních dřevin;
  • f) stavební náklady související s pořízením strojů, zařízení a technologií (včetně fóliovníků, skleníků, pařenišť).

 Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou dotací na část úroků z úvěru.
 • Maximální výše podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 200 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí podpory a diskontovaný podle splátkového kalendáře úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu poskytnutí podpory.
 • Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude Fondem poskytnuta Podpora v rámci Programu  Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, nesmí překročit částku 20 mil. Kč/kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Podpora se neposkytuje na Úvěry, které byly uzavřeny před datem registrace žádosti.
 • Na každou z investic uvedenou v Podnikatelském záměru může být poskytnuta Podpora pouze jednou.
 • Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit Fondu smlouvu o Úvěru.
 • Žadatel zpracuje Podnikatelský záměr a předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři “Žádost o podporu poskytovanou Fondem”, jejíž vzor stanoví Fond. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit. Součástí předepsaného formuláře je i čestné prohlášení k podporám v režimu de minimis.
 • Žadatel zaregistruje žádost včetně všech příloh na místně příslušném pracovišti SZIF, MZe, na Fondu nebo prostřednictvím jiných Fondem k tomu určených subjektů podle místa nebo sídla podnikání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“​ 7711”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru