Přeskočit na obsah

PGRLF — Zpracovatel dřeva — Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny

Dotaci na zpřístupnění nákupu techniky nebo technologií pro dřevozpracující provozovny, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech výroby mohou získat podnikatelé, jejichž investice povede ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení jakosti a dalšímu rozvoji podnikatelských subjektů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 12. 2020.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem podpory může být podnikatel, který se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 16.10 a 16.21, a který je zároveň mikropodnikem, malým nebo středním podnikem a v posledním uzavřeném účetním období před podáním žádosti tvoří příjmy z lesnické činnosti více než 50% z jeho celkových příjmů.
 • Příjemcem podpory může být také fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa, který hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu, přitom je podnikatelem (platí také pro příspěvkové organizace obce či právnické osoby, kterých je obec zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci tohoto programu je podporován nákup techniky a technologie v následujících segmentech výroby:
   1. zařízení manipulačních skladů;
   2. vybavení pilnic;
   3.  paření a impregnování masivního dřeva
   4. sušení řeziva;
   5. výroba dýh;
   6. výroba pevných obkladových materiálů na bázi papíru (laminátové desky, filmy);
   7. výroba překližek a vrstveného dřeva;
   8. výroba třískových, vláknitých a OSB desek;
   9. výroba palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety);
   10. investice do mokrých skladů dříví;
   11. výroba trámů, nosníků, krokví a vaznic;
   12. výroba dřevěných konstrukcí krovů,
   13. výroba dveří, oken, okenic a jejich rámů;
   14. výroba schodů, zábradlí; 15) výroba dřevěných lišt a vlisů, krytinových desek.

 Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou dotací na část úroků z úvěru.
 • Maximální výše podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 200 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí podpory a diskontovaný podle splátkového kalendáře úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu poskytnutí podpory.
 • Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude Fondem poskytnuta Podpora v rámci Programu  Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, nesmí překročit částku 20 mil. Kč/kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Podpora se neposkytuje na Úvěry, které byly uzavřeny před datem registrace žádosti.
 • Na každou z investic uvedenou v Podnikatelském záměru může být poskytnuta Podpora pouze jednou.
 • Žadatel zpracuje Podnikatelský záměr a předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři “Žádost o podporu poskytovanou Fondem”, jejíž vzor stanoví Fond. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit. Součástí předepsaného formuláře je i čestné prohlášení k podporám v režimu de minimis.
 • Žadatel zaregistruje žádost včetně všech příloh na místně příslušném pracovišti SZIF, MZe, na Fondu nebo prostřednictvím jiných Fondem k tomu určených subjektů podle místa nebo sídla podnikání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“​ 7711”]

Zdroj

2 komentáře na “PGRLF — Zpracovatel dřeva — Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny”

 1. Josef Zadák

  Chtěli bychou koupit na dotaci .Kmenová pásová pila , zařízení brusírny , briketovací lis , vlhkoměr , automatická fréza .
  Máte již s dotacemi zkušenosti?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru