Přeskočit na obsah

Plzeň 3 — Dotační program — Sociální oblast – Podaná ruka

Dotace na podporu činnosti organizací, které se snaží zlepšit kvalitu života seniorům, zdravotně postiženým osobám a skupinám osob ohroženým sociálním vyloučením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2023 od 12:00 hodin do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, které provozují svoji činnost na území MO Plzeň 3, pro občany MO Plzeň 3 (nutno doložit) nebo jsou svou činností v Plzni jedinečné.
 • Nestátní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti.
 • Příspěvkové organizace různých forem a zřizovatelů.
 • Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Na úhradu nákladů bezprostředně souvisejících s pravidelnou celoroční činností organizace:
  • nákup materiálního vybavení organizace (kancelářských a hygienických potřeb, zdravotnických pomůcek, výtvarného materiálu, odborné literatury a podobně),
  • mzdy, supervizi, vzdělávání a kurzy konané v Plzni,
  • propagace činnosti organizace,
  • nájem, služby spojené s nájmem, úhradu vodného, stočného a energií.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2024 pro tento dotační program: 2 400 000 Kč.
 • Maximální výše dotace se v jednotlivém případě stanovuje na: 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace nesmí být použita na:
  • občerstvení, pohoštění, dary, kulturní a sportovní akce,
  • činnosti a projekty cílící na členskou základnu podpořené organizace,
  • dluhy, splátky půjček, leasingové splátky, úroky,
  • stavební investiční výdaje,
  • tvorbu kapitálového jmění,
  • daně, pokuty, smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, úroky, manka a škody.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru