Přeskočit na obsah

Plzeň 3 — Podpora bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality

Dotace na podporu preventivně bezpečnostních aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2023 od 12:00 hodin do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: spolky a obecně prospěšné společnosti vykonávající svou činnost na území MO Plzeň 3.
 • Příspěvkové organizace různých forem a zřizovatelů vykonávající svou činnost na území MO Plzeň 3.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
  • na úhradu nákladů bezprostředně souvisejících s preventivním programem: například nákup materiálu vztahující se ke konkrétnímu preventivnímu programu, reklama a propagace dotovaného preventivního programu, nákup kancelářských a dalších potřeb nutných k uspořádání daného preventivního programu nebo akci,
  • na úhradu nákladů bezprostředně souvisejících s pravidelnou celoroční činností organizace: zejména se jedná o nákup materiálního vybavení organizace, kancelářských a hygienických potřeb, úklidových potřeb, zdravotnických pomůcek, odborné literatury,
  • na mzdy, vzdělávání dobrovolníků, supervizi, propagaci, vzdělávací a kulturní akce a další náklady související s pravidelnou celoroční činností organizace,
  • dotace může být určena i na úhradu provozních nákladů: nájem a služby spojené s nájmem, úhradu vodného a stočného, energií a zajištění provozních nákladů k celoročnímu provozu organizace.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2024 pro tento dotační program: 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na: 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace nesmí být použita na:
  • úhradu občerstvení, pohoštění, dary,
  • úhradu dluhů splátky půjček, leasingové splátky,
  • investiční výdaje,
  • tvorbu kapitálového jmění,
  • daně, pokuty, smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, úroky, manka a škody.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru