Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj – Akumulační nádrže II.

Účelem dotačního programu je podpora snížení znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem a polétavým prachem z domácího vytápění, a dále úspora paliva a dosažení vyššího tepelného komfortu, nižších nákladů na energii, a dále nižších nákladů na obsluhu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 5. 2023, 8.00 hod. do 29. 9. 2023, 13.00 hod.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby realizující předmět dotace v rodinném domě, který vlastní nebo spoluvlastní a který je umístěný na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podporu na instalaci akumulační nádrže u kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako hlavní zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303–5 a kotle, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů. Akumulační nádrž je vyžadována o min. objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle. Do požadovaného objemu nově instalované akumulační nádrže je možné započítat i objem stávající akumulační nádrže či bojleru, pokud jsou již na stávající kotel zapojeny a topenář je uvede do protokolu o zapojení akumulační nádrže do otopné soustavy (formulář č. 2).

Forma a výše podpory:

  • Dotace bude poskytnuta až do výše 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 40 000 Kč.
  • Minimální výše dotace je 5 000 Kč a maximální výše dotace je 40 000 Kč.
  • Za způsobilé/uznatelné výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. výdaje na pořízení akumulační nádrže, výdaje na připojení akumulační nádrže na otopnou soustavu či výdaje za projektovanou dokumentaci realizovanou příslušnou autorizovanou osobou na výpočet objemu akumulační nádrže.

Specifika a omezení:

  • Podporu na dodatečnou instalaci akumulační nádrže u kotlů nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP) nebo z dotačních programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ a z dotačního programu „Akumulační nádrže I.“ Podporu na dodatečnou instalaci akumulační nádrže u kotlů také nelze poskytnout v rodinných domech, kde byla uzavřena s příjemcem smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu „Akumulační nádrže I.“
  • Instalaci akumulační nádrže může provádět osoba oprávněná. Osoba oprávněná je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění v oblasti vodoinstalatérství, topenářství.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru