Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj — Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta — Udržitelná škola

Dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách, které vedou společnost k pozitivnímu vztahu a úctě k přírodě,
k jejím hodnotám a přírodnímu bohatství. K pochopení souvislostí je zapotřebí environmentálně vzdělaná populace, která je ochotna přemýšlet, jednat a vést trvale udržitelný život.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 4. 2024, 00:00 do 13. 5. 2024, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto dotačního programu. Jedná se o tyto druhy škol: mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a církevní škola).

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem dotace/příspěvku jsou zejména tato podporovaná opatření (uznatelné náklady):
  • terénní úpravy školní zahrady pro vybudování venkovní učebny, vznik záhonu, geologické stezky, tůňky a pítka pro drobné živočichy,
  • pořízení — venkovních lavic, tabulí a učebny, sluneční clony (plachty), edukačních prvků s environmentální tématikou — výuková hra, smyslový
   chodník, věž poznání, různé badatelské sady, publikace, apod., vyvýšeného záhonu (o objemu min. 50l) určeného k pěstování a pozorování rostlin během výuky, sudu na jímání dešťové vody, vermikompostéru, kompostéru, budky pro ptáky, ježky, netopýry, hmyzího domečku, krmítka pro ptáky, apod.,
  • vybavení dílny k výrobě prvků pro zdravou školní zahradu (kompostu, budek pro ptáky, hmyzího hotelu, záhonu, apod.) v max. výši 30 000 Kč,
  • údržba a oprava již stávajících environmentálních prvků školní zahrady (učebny, záhonu, geologické stezky, lavic, apod.) v rozsahu max. 50 %
   z předem doloženého předpokládaného položkového rozpočtu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul činí 2 000 000 Kč.
 • Výše dotace/příspěvku: do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, maximálně však 100 000 Kč na jeden podpořený projekt.

Specifika a omezení:

 • V rámci dotačního titulu může žadatel podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru