Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj – Dotační program Podpora zemědělské činnosti — Prvovýroba

Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 3. 2023 do 10. 4. 2023, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Žadateli a zároveň příjemci dotace mohou být subjekty bez ohledu na jejich právní formu vykazující ekonomickou činnost v oblasti prvovýroby zemědělských produktů na území Plzeňského kraje, kteří jsou evidováni podle příslušného právního předpisu. Zároveň žadatel musí splňovat následující kritéria: 
  • Odpovídá definici mikropodniku, malého či středního podniku.
  • Dva roky po sobě obhospodařuje maximálně 200 ha zemědělské půdy evidované v LPIS.
  • Žadatel nečerpal investiční dotaci na výdaje vázané ke stejnému účelu dotace, z jiného veřejného zdroje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace se poskytuje pouze na náklady realizace projektu vzniklé od doby podání žádosti o dotaci. Pokud dojde ke snížení nákladů na realizaci projektu, dojde ke snížení celkové částky poskytnuté dotace tak, aby byla zachována maximální 50% míra poskytnuté dotace vzhledem k celkovým uznatelným nákladům akce.
 • Pro dotační titul: A – INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ PRO PRVOVÝROBU: 
  • Nákup, výstavba, rekonstrukce (technické zhodnocení) a oprava nemovitostí sloužících pro zemědělskou prvovýrobu. Náklady na nákup pozemku jsou způsobilé pouze do výše nepřesahující 10 % celkových způsobilých nákladů schválené dotace.
 • B – INVESTICE DO TECHNOLOGIÍ PRO ZHODNOCENÍ PRVOVÝROBY: 
  • Nákup a instalace nové technologie spojené s nemovitostmi, sloužící pro zhodnocení vlastní produkce prvovýroby dále určené k přímému prodeji.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků určených pro tento dotační program činí 6 000 000 Kč pro rok 2023.
 • Výše dotace: do 60 % uznatelných nákladů, celkem maximálně 200 000 Kč.
 • Minimální výše dotace: 55 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Celou výši poskytnuté dotace z Dotačního programu Podpora zemědělské činnosti 2023 je nutné proinvestovat do 31. 10. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru