Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Plzeňský kraj – Dotační program Retence vody v krajině

grass-974488__340
Share Button

Dotace na podporu projektů, které jsou primárně zaměřeny na retenci vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Města, městyse a obce Plzeňského kraje, jejich svazky a jimi zřizované příspěvkové organizace.
 • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající i právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Tvorba nových, nebo oprava stávajících a zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží bez rybí obsádky a bez chovu drůbeže – vytvoření nové nádrže s maximální výměrou 0,5 ha, minimálním podílem litorálního pásma 20% a maximální hloubkou 1,5 m, odstraňování sedimentu není uznatelným nákladem, rekonstrukce pouze za podmínky, že dojde ke zlepšení ekologické funkce nádrže (vznik litorálního pásma, členitost dna, mělké partie, vodní rostliny, apod.),
 • b) tvorba nebo obnova přírodních vodních prvků s retenční schopností a opatření k udržitelnému hospodaření se srážkovými vodami (například tůně, mokřady, opatření pro přirozenou/přírodní retenci srážkových vod z nepropustných ploch – zasakovací prvky, průlehy, opatření zabraňující vtoku srážkových vod do kanalizace, apod.)
 • c) obnova přirozených funkcí drobných toků a niv
  • renaturace degradovaných toků či drobných vodních linií (například zatrubněných, vybetonovaných, napřímených apod.), rekonstrukce do podoby přírodě blízkých koryt, tvorba meandrů, slepých ramen, ostrůvků v korytě toku apod., obnovy přirozených údolních niv, opatření pro podporu rozlivu a delšího zdržení vody ve vhodných lokalitách, opatření ke zpomalení odtoku z krajiny (hrázky, přehrážky přírodního charakteru či z přírodních materiálů, apod.),
  • regulace odtoku ze staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (hlavní a vedlejší odvodňovacích zařízení) – přerušení funkčních odvodňovacích zařízení, vedoucí ke snížení objemu odtoku vody z lokality a ke vzniku tůně/mokřadu (vyvedení toku na povrch terénu),
 • d) zvyšování retenční kapacity zemědělské půdy a zabránění erozi a degradaci půdy – činnosti vedoucí k delšímu zdržení vody v zemědělské krajině – zpomalení povrchového odtoku a účinnější vsakování, opatřeními jsou například: zatravněné zasakovací pásy, biopásy, průlehy, zasakovací příkopy, stabilizace míst soustředěného odtoku přehrážkami a jejich úprava zatravněním, hrázky, meze).

Forma a výše podpory:

 • a) Podpora do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, při minimální výši dotace 50 000 Kč, maximálně však 1 000 000 Kč na jeden podpořený projekt,
 • b) podpora do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, při minimální výši dotace 50 000 Kč, maximálně však 1 000 000 Kč na jeden podpořený projekt,
 • c) podpora do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, při minimální výši dotace 50 000 Kč, maximálně však 1 000 000 Kč na jeden podpořený projekt,
 • d) podpora do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, při minimální výši dotace 50 000 Kč, maximálně však 1 000 000 Kč na jeden podpořený projekt.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje pouze na uznatelné náklady realizace projektu vzniklé v období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2022.
 • Projekt může být realizován výhradně na pozemku ve vlastnictví žadatele.
 • Podmínkou pro udělení podpory je udržitelnost projektu minimálně 5 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>