Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Plzeňský kraj – Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou

voda-2-1376827794-edb58481_660x371
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora zpracování variantní studie odkanalizování nebo zásobování pitnou vodou všech místních částí obce, která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení odkanalizování nebo zásobování pitnou vodou všech jejich místních částí. Studie bude podkladem pro změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2022 do 30. 7. 2022, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obec na území Plzeňského kraje do 1 000 obyvatel (včetně všech jejích místních částí).
 • Dobrovolný svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, který podá žádost za členskou obec na území Plzeňského kraje do 1 000 obyvatel (včetně všech místních částí dané obce) nebo jednu společnou za více členských obcí na území Plzeňského kraje, kdy alespoň jedna z nich má do 1 000 obyvatel (včetně všech místních částí) a u kterých je zvažováno společné řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování a čištění odpadních vod.

Typy podporovaných aktivit:

 • A) Podpora zpracování variantní studie odkanalizování všech místních částí obce, která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení odkanalizování a likvidace odpadních vod ve všech jejích místních částech.
 • Studie musí zahrnovat popis stávajícího stavu a všechny relevantní varianty odkanalizování všech místních částí obce. Způsob likvidace odpadních vod bude vypracován minimálně v těchto variantách:
  • 1. Individuální čištění – pomocí domovních čistíren odpadních vod.
  • 2. Individuální čištění – svozem bezodtokých jímek.
  • 3. Napojením na nejbližší stávající vyhovující čistírnu odpadních vod se systémem odkanalizování pomocí gravitační nebo tlakové kanalizace.
  • 4. Centrální čištění intenzivní – vybudování nové mechanicko-biologické ČOV se systémem gravitační nebo tlakové kanalizace.
  • 5. Centrální čištění extenzivní – vybudování kořenové ČOV nebo čištění v biologickém rybníku ve variantě ponechání stávající jednotné kanalizace a variantě vybudování kanalizace nové.
 • B) Podpora zpracování variantní studie zásobování pitnou vodou všech místních částí obce, která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení zásobování pitnou vodou ve všech jejích místních částech.
 • Studie musí zahrnovat popis stávajícího stavu a všechny relevantní varianty zásobování pitnou vodou všech místních částí obce. Bude vypracována varianta:
  • 1. Individuální zásobování z domovních studní, a to v případě, že v dané části obce není vybudován vodovod.
  • 2. Vodovodní síť s posílením stávajících zdrojů nebo vybudování nových zdrojů samostatně pro posuzovanou místní část.
  • 3. Vodovodní síť s posílením stávajících zdrojů nebo vybudování nových zdrojů společnou pro více místních částí v rámci jedné obce.
  • 4. Vodovodní síť s napojením na skupinový vodovod nebo vodovod nebližší sousední obce s dostačujícím zdrojem vody (co do jakosti a množství).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační program na rok 2022 činí 300 000 Kč.
 • Výše dotace:
  • do 70 % uznatelných nákladů na zpracování studie, a zároveň,
  • maximálně 25 000 Kč pro zpracování studie podle bodu A) nebo B) tohoto článku,
  • maximálně 40 000 Kč pro zpracování studie podle bodu A) a současně B) tohoto článku.

Specifika a omezení:

 • V rámci tohoto dotačního programu je žadatel oprávněn podat pouze jednu žádost o dotaci, přičemž v jedné žádosti může být požadavek na zpracování studie podle bodu A) i B) dle článku 1. těchto Pravidel současně.
 • Dobrovolný svazek obcí jako žadatel může podat více žádostí, vždy však jednu žádost za jednu členskou obec na území Plzeňského kraje, případně jednu společnou za více členských obcí na území Plzeňského kraje, kdy alespoň jedna z nich má do 1 000 obyvatel (včetně všech místních částí) a u těchto obcí je zvažováno společné řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování a čištění odpadních vod.
 • Dotace se poskytuje pouze na náklady vzniklé nejdříve dne 1. 1. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>