Přeskočit na obsah

Plzeňský kraj — Dotační program Zdravá krajina

Účelem dotačního titulu je udržení a zvyšování biologické rozmanitosti, zachování významných stromů a jejich skupin a zajištění jejich provozní bezpečnosti, podpora iniciativ vedoucích k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 1. 3. 2024 do 15. 3. 2024

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající i právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul č. 1: Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů.
 • Předmětem dotace jsou tato podporovaná opatření:
  • a) praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti,
  • b) ochrana biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů,
  • c) údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, kdy významným stromem se rozumí jedinec utvářející krajinný ráz místa, a který má v místě významnou nebo nenahraditelnou společenskou funkci dřevin ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, včetně výchovných řezů na výsadbách realizovaných z prostředků Plzeňského kraje,
  • d) iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a údržba extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin.
 • Dotační titul č. 2: Výsadba dřevin.
 • Předmětem dotace jsou tato podporovaná opatření:
  • a) výsadba dřevin ve volné krajině — místně vhodná geograficky původní druhová skladba listnatých nebo ovocných dřevin a jejich skupin, včetně výsadby přímo na zemědělských pozemcích využívaných k pasení zvířat nebo k pěstování plodin (za podmínky zachování původního zemědělského obhospodařování),
  • b) zakládání a obnova extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin,
  • c) zakládání nebo obnova větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami – zakládání nových, nebo dosadba stávajících větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinným, keřovým a bylinným patrem jako opatření pro snížení degradace zemědělské půdy, zamezení eroze a plošnému odtoku.

Forma a výše podpory:

 • Dotační program Zdravá krajina 2024 se dělí na 2 dotační tituly s celkovou alokací finančních prostředků ve výši 4 000 000 Kč.
 • DT 1 — Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2024 činí 2 000 000 Kč. 
 • Výše dotace: do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, maximálně však 50 000 Kč na jeden podpořený projekt. Výše schválené dotace se zaokrouhluje na tisíce Kč směrem dolů.
 • DT 2 — Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2024 činí 2 000 000 Kč. Poskytovatel si vyhrazuje možnost navýšení alokace.
 • Podpora bude poskytována formou dotace do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, maximálně však 50 000 Kč na jeden podpořený projekt.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje pouze na uznatelné náklady realizace projektu, které musí být skutečně, účelně, efektivně, oprávněně a hospodárně vynaložené a musí být vzniklé (uhrazené) v období od 15. 3. 2024 do 31. 10. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru