Přeskočit na obsah

Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování v Olomouckém kraji

Dotace na podporu projektů v sociální oblasti směřujících ke zkvalitnění života občanů v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 23. 01. 2023 do 03. 02. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze právnická osoba: 
  • I. jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti, a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • II. jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s veřejně prospěšnou činností v sociální oblasti, a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Jednorázové nebo pravidelně opakující se projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení,
 • činnost nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti, jejichž hlavním posláním je hájení zájmů osob znevýhodněných v různých oblastech života či ohrožených sociálním vyloučením,
 • projekty zaměřené na vzdělávání, informace a osvětu v oblasti sociální a v oblasti paliativní péče,
 • projekty zaměřené na podporu a rozvoj dobrovolnictví v Olomouckém kraji,
 • podpora komunitní práce, tísňová SOS zařízení pro osoby znevýhodněné v různých oblastech
  života, seniory.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 200 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.
 • V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 000 Kč, není vyžadována spoluúčast.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: fyzická osoba, obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec, kraj, nebo stát.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat dvě žádosti na různé akce/činnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru