Přeskočit na obsah

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování v Moravskoslezském kraji

Dotace na projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů na podporu bezpečného klimatu a prevence duševního zdraví.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 27. 3. 2023 do 31. 3. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem.
 • Neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby), jejichž činností je specifická všeobecná, selektivní a indikovaná primární prevence směřovaná k dětem a mládeži  a které vznikly jako právnické osoby nejpozději 2 roky před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty všeobecné specifické primární prevence rizikového chování včetně programů na podporu duševního zdraví.
 • Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování.
 • Projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně specializačního studia pro školní metodiky prevence, supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

 Forma a výše podpory:

 • Výše podpory se liší v závislosti na typu žadatele. 
  • V případě škol a školských zařízení je minimální výše podpory 30 000 Kč, maximální výše je poté stanovena na 100 000 Kč. Maximální výše podpory činí 80 % celkových způsobilých výdajů.
  • Neziskové organizace mohou žádat o minimální podporu ve výši 50 000 Kč, maximálně poté mohou získat  200 000 Kč. Maximální výše dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 9. 2023, nejpozději 1. 10. 2023, projekt bude ukončen nejdříve 31. 5. 2024 nejpozději 31. 8. 2024.
 • Příjemce je povinen s ohledem na své možnosti prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat Moravskoslezský kraj. Jednotlivé publicitní povinnosti budou odvozovány od příslušného projektu a objektivních možností příjemce a budou stanoveny ve smlouvě či dopisu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru