Přeskočit na obsah

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí, která je totožná pro oba okruhy stanovené podpory dotačního programu: 
  • I) od 11. 4. – 30. 4. 2022 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo projektů/aktivit v období od 1. 1. – 31. 12. 2022,
  • II) od 1. 7. – 14. 7. 2022 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo projektů/aktivit v období od 1. 7. – 31. 12. 2022, za předpokladu, že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu I),
  • III) od 1. 9. – 19. 9. 2022 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo projektů/aktivit v období od 1. 9. – 31. 12. 2022, za předpokladu, že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu I) a II).

Příjemci podpory:

 • Okruh 1: Právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb a splňuje následující kritéria: má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění na území České republiky pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. 
  • Fyzická osoba, které byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační péče, a která absolvuje léčebnou rehabilitaci v zařízení, které má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění a nežádá o poskytnutí finančních prostředků z tohoto dotačního programu. Za nezletilou osobu a jinou osobu, která má omezenou svéprávnost, žádá fyzická osoba, která je jejím zákonným zástupcem nebo soudem určený opatrovník.
 • Okruh 2: Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické osoby zakládané Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované nebo zakládané obcí a Českou republikou na území Ústeckého kraje, obchodní společnosti s podílem obcí či Ústeckého kraje a podnikatelské subjekty, které působí a realizují své aktivity na území Ústeckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji.
 • Okruh 1 Podpora léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů, realizovaných nad rámec úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění, pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji.
 • Okruh 2 Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, a to formou vzdělávací, přednáškovou a edukační s důrazem na řešení, prevenci a intervenci následujících aktivit na území Ústeckého kraje: 
  • Správná výživa a stravovací návyky populace: 
   • nutriční výchova, propagace změny stravovacích návyků, propagace hlavních zásad správné výživy, aktivity zaměřené na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí (vzorové jídelníčky a prezentace jídel zdravé výživy ve školních jídelnách).
  • Dostatečná pohybová aktivita populace: 
   • propagace ke zvyšování či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti nebo u definovaných cílových skupin (předškolní a školní děti, dospívající mládež, těhotné a kojící ženy, senioři).
  • Zvládání stresu a duševní zdraví: 
   • propagace významu duševního zdraví pro celkový zdravotní stav, propagace duševní hygieny.
  • Zdravotně rizikové chování: 
   • informovanost o zdravotních rizicích spojených s rizikovým chováním včetně intervenčních aktivit,
   • informovanost o zdravotních rizicích rizikového sexuální chování a z toho plynoucí výskyt infekčních onemocnění — zvláště HIV/AIDS, virových hepatitid a sexuálně přenosných nemocí,
   • do účelu podpory nespadají certifikované programy dlouhodobé specifické primární prevence a prevence rizikového chování s návazností na minimální preventivní program škol, realizované ve školách a školských zařízení v Ústeckém kraji Vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví a podporu screeningových programů,
   • podpora prevence onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových programů nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Forma a výše podpory:

 • Okruh 1:
  • Na jednoho občana Ústeckého kraje (respektive rodné číslo) je stanovena dotace ve výši max. 10 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace kraje je v souladu se Zásadami 70 % z celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
  • Minimální výše poskytované dotace pro žadatele není stanovena.
 • Okruh 2:
  • Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/aktivitu je 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/aktivitu je 250 000 Kč.
  • Maximální výše osobních nákladů je u všech žadatelů 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu/aktivity. Výjimku v mimořádných a odůvodněných případech, osobní náklady do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu/aktivity, může na základě písemné žádosti schválit orgán kraje, který o poskytnutí dotace rozhoduje.
  • V případě, že cílovou skupinou projektu/aktivity jsou děti, žáci a studenti, může dotace tvořit maximálně 90 % z celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti. Pro ostatní cílové skupiny může dotace tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Vzdělávací a přednášková činnost, edukační a intervenční aktivity, na které je požadována dotace, nesmí obsahovat činnosti, jejichž realizace je v rozporu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací výše uvedeného účelu podpory vzniklých v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru