Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí, která je totožná pro oba okruhy stanovené podpory dotačního programu:
  • I) od 5. 4. – 30. 4. 2021 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo projektů/aktivit v období od 1. 1. – 31. 12. 2021,
  • II) od 1. 7. – 14. 7. 2021 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo projektů/aktivit v období od 1. 7. – 31. 12. 2021, za předpokladu, že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu I),
  • III) od 1. 9. – 14. 9. 2021 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo projektů/aktivit v období od 1. 9. – 31. 12. 2021, za předpokladu, že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu I) a II).

Příjemci podpory:

 • Okruh 1: Právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb; Fyzická osoba, které byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační péče, a která absolvuje léčebnou rehabilitaci v zařízení, které má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě, poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění a nežádá o poskytnutí finančních prostředků z tohoto dotačního programu.
 • Okruh 2: Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické osoby zakládané Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované nebo zakládané obcí a Českou republikou na území Ústeckého kraje, obchodní společnosti s podílem obcí či Ústeckého kraje a podnikatelské subjekty, které působí a realizují své aktivity na území Ústeckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Okruh 1: Podpora léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů, realizovaných nad rámec úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění, pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji.
 • Okruh 2: Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit na území Ústeckého kraje:
  • správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),
  • dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),
  • zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního zdraví pro celkový zdravotní stav),
  • zdravotně rizikové chování, informovanost o zdravotních rizicích spojených s rizikovým chováním včetně intervenčních aktivit (např. programy prevence HIV/AIDS),
  • vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence 2 onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových programů nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění),
  • snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí (např. podpora informovanosti o zdravotních rizicích ze životního prostředí).

Forma a výše podpory:

 • Okruh 1:
  • Na jednoho občana Ústeckého kraje (respektive rodné číslo) je stanovena dotace ve výši max. 10 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace kraje je v souladu se Zásadami 70 % z celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
  • Minimální výše poskytované dotace pro žadatele není stanovena.
 • Okruh 2:
  • Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/aktivitu je 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/aktivitu je 250 000 Kč.
  • Maximální výše osobních nákladů je u všech žadatelů 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu/aktivity. Výjimku v mimořádných a odůvodněných případech, osobní náklady do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu/aktivity, může na základě písemné žádosti schválit orgán kraje, který o poskytnutí dotace rozhoduje.
  • V případě, že cílovou skupinou projektu/aktivity jsou děti, žáci a studenti, může dotace tvořit maximálně 90 % z celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti. Pro ostatní cílové skupiny může dotace tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Vzdělávací a přednášková činnost, edukační a intervenční aktivity, na které je požadována dotace, nesmí obsahovat činnosti, jejichž realizace je v rozporu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací výše uvedeného účelu podpory vzniklých v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>