Přeskočit na obsah

Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje

Účelem dotačního programu jsou opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace: 
  • od 15. 02. 2021 od 8:00 do 06. 08. 2021 do 14:00 hod.
  • 1. kolo: termín ukončení 01. 03. 2021 ve 17:00 hod. (DT1,DT2, DT3 a DT4),
  • 2. kolo: termín ukončení 06. 08. 2021 ve 14:00 hod. (DT1a DT3).

Příjemce podpory:

 • Obec na území Jihomoravského kraje, dobrovolný svazek obcí1 , jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji, veřejnoprávní instituce, vysoká škola, škola a školské zařízení, církev a náboženská společnost, drobný zemědělský podnikatel, pokud má ve vlastnictví, v dlouhodobém nájmu nebo mu svědčí jiný právní vztah k pozemku, na kterém bude realizovat podporované aktivity.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – Zadržení vody v krajině – je zaměřen na podporu hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v území, zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní opatření.
 • Dotační titul 2 – Následná péče o zeleň – je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a keře) v rámci realizovaných projektů.
 • Dotační titul 3 – Projektová dokumentace – je zaměřen na podporu zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit k zvýšení retenční schopnosti krajiny a zadržení vody v krajině.
 • Dotační titul 4 – Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn – je zaměřen na podporu koncepčních dokumentů k adaptačním opatřením v zastavěném území a volné krajině.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu činí 20 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 
  • a) u dotačního titulu 1: 400 000 Kč,
  • b) u dotačního titulu 2: 50 000 Kč,
  • c) u dotačního titulu 3: 100 000 Kč,
  • d) u dotačního titulu 4: 60 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí u projektů, které žadatel bude spolufinancovat:
 • a) pouze ze svých vlastních zdrojů: 
  • 1) u dotačního titulu 1: max. 50 % celkových uznatelných výdajů projektu,
  • 2) u dotačního titulu 2: max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu,
  • 3) u dotačního titulu 3 a 4: max. 60 % celkových uznatelných výdajů projektu,
 • b) z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů Státního fondu životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, fondů Evropské unie) – přípustné pouze u dotačního titulu 1: max. 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat:

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru