Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje

shutterstock_154617503.jpg
Share Button

Účelem dotačního programu jsou opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace:
  • u dotačního titulu 1 je průběžná a je vyhlášena od 14. 02. 2020 od 8:00 hod do 31. 07. 2020 do 14:00 hod.
  • u dotačního titulu 2 je vyhlášena od 14. 02. 2020 od 8:00 hod do 28. 02. 2020 do 14:00 hod.

Příjemce podpory:

 • V dotačním titulu 1 může být žadatelem:
  • obec na území Jihomoravského kraje, dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji,  veřejnoprávní instituce, vysoká škola, škola a školské zařízení, církev a náboženská společnost, drobný zemědělský podnikatel, pokud má ve vlastnictví, v dlouhodobém nájmu nebo mu svědčí jiný právní vztah k pozemku, na kterém bude realizovat podporované aktivity.
 • V dotačním titulu 2 může být žadatelem tato právnická osoba:
  • obec na území Jihomoravského kraje, dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji, vysoká škola, škola a školské zařízení, právnická osoba, která je nestátní neziskovou organizací se sídlem na území Jihomoravského kraje, spolek, obecně prospěšná společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – Boj proti suchu a zadržení vody v krajině – je zaměřen na podporu hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v území, zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní opatření, tzn.:
  • a) výstavbu, rekonstrukci a opravu rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí,
  • b) výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.,
  • c) obnovu nebo tvorbu mokřadů a tůní, výstavbu, obnovu nebo rekonstrukci vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny,
  • d) rekonstrukci a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy,
  • e) vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnovu říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí
  • f) opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití trávních pásů, průlehů apod.),
  • g) stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • h) preventivní protierozní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
  • i) obnovu či zakládání větrolamů,
  • j) výsadbu zeleně (stromy a keře) k zajištění zadržení vody v krajině,
  • k) zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit dle některého z písm. a) až i) tohoto článku.
 • Dotační titul 2 – Následná péče o zeleň – je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a keře) v rámci realizovaných projektů, tzn.:
  • a) péči o vzrostlé dřeviny – odborné (arboristické) ošetření vzrostlých stromů,
  • b) výchovné a opravné řezy mladých výsadeb (ošetření dřevin je podmíněno provedením osobou, která je profesně způsobilá provádět zahradnické úkony),
  • c) následnou péči o výsadby po založení, resp. v případě podzimních výsadeb, rok následující po roce, kdy výsadby proběhly, v případě jarních výsadeb, následná péče od 2. poloviny roku, kdy výsadba proběhla. V rámci následné péče i náhrada uhynulých sazenic do 5 let od roku provedení výsadeb,
  • d) dosadby stromů (kmenné tvary) do stabilizovaných ploch veřejné zeleně – maximálně do 10 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací péče,
  • e) dosadby keřů (vyjma konifer) – maximálně do 20 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací péče,
  • f) zalévání po dobu prokazatelného sucha po dobu maximálně do 5 let od roku provedení výsadeb,
  • g) nákup a použití půdních kondicionerů ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, zintenzívnění růstu kořenů, omezení účinku přesazovacího šoku a snížení výsledných ztrát rostlin po výsadbě.
  • h) nákup a použití zavlažovacích vaků k nově vysazeným stromům a ke stromům, které se potýkají s extrémními letními teplotami v intravilánu obce.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu činí 8 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí:
 • a) u dotačního titulu 1: 400 000 Kč, vyjma dotace poskytnuté výlučně na výdaje týkající se pouze projektové dokumentace, kde maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 000 Kč,
 • b) u dotačního titulu 2: 50 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí u projektů, které žadatel bude spolufinancovat:
 • a) pouze ze svých vlastních zdrojů: i) u dotačního titulu 1: max. 50 % celkových uznatelných výdajů projektu, ii) u dotačního titulu 2: max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu,
 • b) z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů Státního fondu životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, fondů Evropské unie) – pouze u dotačního titulu 2: max. 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Jihomoravského kraje.
 • Žadatel může podat v rámci:
  • a) dotačního titulu 1 jen jednu žádost o dotaci,
  • b) dotačního titulu 2 jen jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat:

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>