Přeskočit na obsah

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce v Olomouckém kraji

Dotace na podporu zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí se sídlem v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 20. 1. 2022 do 7. 2. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Obce do 1 500 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora budování a obnovy infrastruktury obce je podpora investičních a neinvestičních akcí obcí zaměřených na následující aktivity: 
  • a) výstavba, rekonstrukce, oprava místních komunikací, chodníků, parkovišť a součástí místních komunikací (mosty, lávky apod.),
  • b) výstavba, rekonstrukce, oprava staveb ve vlastnictví obce,
  • c) výstavba, rekonstrukce, oprava veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu,
  • d) výstavba, rekonstrukce, oprava inženýrských sítí,
  • e) příprava a realizace protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na kanalizaci apod.),
  • f) komplexní úprava veřejného prostranství obce, vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně – náves, liniová zeleň, hřbitovy apod.,
  • g) kombinace výše uvedených podporovaných aktivit řadících se do dotačního titulu 01_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 37 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 600 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 50 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí pro obce do 1 000 obyvatel 50 % a pro obce od 1 001 do 1 500 obyvatel 60 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.
 • V případě, že celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje akce budou nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje akce uvedené v žádosti žadatele, je žadatel povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část poskytnuté dotace v souladu se Smlouvou tak, aby výše dotace odpovídala u obcí do 1 000 obyvatel maximálně 50 % a u obcí od 1 001 do 1 500 obyvatel maximálně 40 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce.

Specifikace a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru