Přeskočit na obsah

Podpora bydlení a podnikání na vybraných rozvojově znevýhodněných územích Jihomoravského kraje

Cílem programu je u objektů bydlení podpora přípravy, výstavby technické infrastruktury a příjezdových místních komunikací, a dále demolice, koupě, rekonstrukce a opravy objektů pro bydlení a podnikání.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 28. 6. 2024 do 14.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec s počtem obyvatel do 3 tis. na území Jihomoravského kraje (stav obyvatel k 31. 12. 2022), která je lokalizována ve vybraných územích.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul 1 – Technická infrastruktura a objekty pro bydlení, zaměřen na: 
  • a) pozemní a stavební práce přímo související s výstavbou předmětné technické infrastruktury (tj. výstavbu vodovodu, splaškovou a dešťovou kanalizaci, přívod elektrické energie, internet, plynofikaci, apod.),
  • b) výstavbu přípojek k bytovým domům,
  • c) vybudování příjezdové místní komunikace včetně sjezdů ke stavebním pozemkům do vzdálenosti 2 m od příjezdové komunikace,
  • d) demolici objektů za účelem následné výstavby bytových a rodinných domů, včetně odvozu a zpracování odpadu,
  • e) nákup nemovitostí za účelem využití objektů pro bydlení,
  • f) rekonstrukci a opravy nemovitostí za účelem využití pro bytové účely,
  • g) projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení nebo provedení stavby pro technickou infrastrukturu a objekty bydlení,
  • h) geodetické práce,
  • i) zaměření skutečného provedení stavby,
  • j) BOZP, stavební a autorský dozor,
  • k) přeložky a stavební úpravy vyvolané budováním technické infrastruktury pro bydlení.
 • Dotační titul 2 – Objekty pro podnikání, zaměřen na: 
  • a) demolici objektů za účelem následné výstavby objektů pro podnikání, včetně odvozu a zpracování odpadu,
  • b) nákup nemovitostí za účelem využití objektů pro podnikání,
  • c) rekonstrukci a opravy nemovitostí za účelem využití pro podnikání,
  • d) projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení nebo provedení stavby pro objekty podnikání,
  • e) geodetické práce,
  • f) zaměření skutečného provedení stavby,
  • g) BOZP, stavební a autorský dozor.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu činí 15 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt / jednu akci činí: 
  • a) u dotačního titulu 1: 
   • i) na technickou infrastrukturu: 100 000 Kč,
   • ii) na demolici nemovitostí: 500 000 Kč,
   • iii) na nákup, rekonstrukci a opravu nemovitostí: 1 000 000 Kč,
   • iv) na zpracování projektové dokumentace: 200 000 Kč;
  • b) u dotačního titulu 2: 
   • i) na demolici nemovitostí: 500 000 Kč,
   • ii) na nákup, rekonstrukci a opravu nemovitostí: 1 000 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu / akce činí u projektů / akcí, které žadatel bude spolufinancovat:
 • a) pouze ze svých vlastních zdrojů: 
  • i) u dotačního titulu 1: 
   • na technickou infrastrukturu: max. 60 % celkových uznatelných výdajů projektu / akce na jeden stavební pozemek zainvestovaný z dotačního programu, na kterém následně vzniknou rodinné a bytové domy,
   • na demolici nemovitostí: max. 60 % celkových uznatelných výdajů projektu / akce pro účely zajištění objektu bydlení,
   • na nákup, rekonstrukci a opravu nemovitostí: max. 60 % celkových uznatelných výdajů projektu / akce pro účely zajištění objektu bydlení,
   • na zpracování projektové dokumentace: max. 60 % celkových uznatelných výdajů projektu / akce, ta se musí vztahovat k územnímu řízení, stavebnímu řízení či jiné formě povolení na stavbu;
  • ii) u dotačního titulu 2: 
   • na demolici nemovitostí: max. 50 % celkových uznatelných výdajů projektu / akce pro účely výstavby objektu podnikání (např. řemeslná výroba, coworkingové centrum, atd.),
   • na nákup, rekonstrukci a opravu nemovitosti: max. 50 % celkových uznatelných výdajů projektu / akce pro účely zajištění objektu podnikání (např. řemeslná výroba, coworkingové centrum, atd.).
 • b) Z dalších (cizích) zdrojů (např. z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR) u dotačního titulu 1 a 2: max. 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu / akce; zbytkovou částí celkových uznatelných výdajů projektu / akce se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu / akce po odečtení uznatelných výdajů projektu / akce hrazených z dalších (cizích) zdrojů.
 • Žadatel může v rámci jednoho projektu / akce realizovat v souladu s odst. 8.5 a 8.6 tohoto dotačního programu i několik aktivit v rámci jednoho dotačního titulu, avšak do maximální výše dotace 1 000 000 Kč na projekt / akci.

Specifika a omezení:

 • Projekt / akce musí být realizován/a na vybraných rozvojově znevýhodněných územích Jihomoravského kraje, tj. územích, kterým je potřebné věnovat pozornost a zaměřit se na jejich podporu. Dle Hospodářské strategie se zaměřením na vybrané území Jihomoravského kraje se jedná o správní území obcí s pověřeným obecním úřadem (SO POU) na základě indikátoru oblasti demografie s hodnotou 3 a vyšší komparativní analýzy u DT1 a indikátoru oblasti podnikání s hodnotou 4 a vyšší komparativní analýzy u DT2.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru