Přeskočit na obsah

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji

Cílem dotačního programu je praktické uplatnění principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím finanční podpory projektů zaměřených na osvětu v oblasti environmentální, sociální a zdravotní, podporu občanské a společenské odpovědnosti a kvalitu veřejné správy, které povedou ke zvýšení celkové kvality života obyvatel kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 16. 1. 2023 do 20. 1. 2023.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace [vyjma škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů].

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji (např. Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Den zdraví, Den bez úrazů) a realizace dalších podobných akcí a aktivit, které reagují buď na výstupy z komunitního plánování, nebo jsou řešením ověřeného problému z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji, případně z jiného komunitního plánování (např. aktivita či akce participativního rozpočtu apod.).
 • Příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související s místní Agendou 21 (dále jen MA21), např. ochranou a podporou zdraví a životního prostředí.
 • Pořádání konferencí, výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA21, podpoře zdraví a souvisejících tématech; pořádání kulatých stolů, seminářů založených na principech komunitního plánování, které reagují buď na výstupy z komunitního plánování municipality, nebo na řešení ověřeného problému z veřejného fóra k udržitelnému rozvoji.
 • Vypracování či aktualizace strategií podporujících udržitelný rozvoj za účasti veřejnosti, poradenství a konzultace ke strategické dokumentaci na úrovni obcí, měst a mikroregionů vedoucí k zajištění jejich vazby na udržitelný rozvoj a principy MA21 apod..

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 60 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 130 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace je na území Moravskoslezského kraje.
 • Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2023, projekt bude ukončen nejpozději 15. 12. 2023 (žadatel si může v žádosti stanovit i kratší období realizace projektu).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru