Přeskočit na obsah

Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji

Účelem dotačního programu je finančně podpořit poskytovatele zdravotních služeb, kteří na území Plzeňského kraje zajišťují domácí hospicovou péči.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu od 27. 6. 2022 do 8. 7. 2022, 23:00:00.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být pouze poskytovatel domácí hospicové péče (domácí hospic), který splňuje podmínky dotačního Programu.
  • Žadatel musí být držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. na poskytování paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Typy podporovaných projektů:

  • Domácí hospicové služby zahrnují jak paliativní péči o klienty, tak i psychosociální a duchovní podporu poskytovanou klientovi i celé rodině, kterou zajišťuje multidisciplinární tým složený ze zdravotnických i nezdravotnických pracovníků.

Forma a výše podpory:

  • Celková částka na poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu pro všechny žadatele činí 2 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel je povinen poskytovat domácí hospicovou péči prostřednictvím multidisciplinárního týmu ve složení: lékař oprávněný k samostatnému výkonu povolání v oborech paliativní medicína, algeziologie či anesteziologie a intenzivní medicína, všeobecná sestra, resp. dětská sestra v případě péče dětem do 3 let věku, způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, psycholog, duchovní a také sociální pracovník (v případě, že žadatel je současně poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
  • Žadatel musí poskytovat domácí hospicovou péči na území Plzeňského kraje, přičemž rozloha území, na kterém je schopen zajistit hospicovou péči, je stanovena na okruh cca 20 km od kontaktního pracoviště žadatele.
  • Žadatel je povinen zajistit 24 hodinovou nepřetržitou dostupnost domácí hospicové péče 7 dnů v týdnu.
  • Dotace může být využita ke krytí výdajů/nákladů, které věcně a časově souvisí s kalendářním rokem 2022 a nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, popřípadě z jiných zdrojů. Úhrada veškerých nákladů účetního roku 2022 vykazovaných jako vynaložení dotace musí být provedena nejpozději do 31. 1. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru