Přeskočit na obsah

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studií, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 1. 2021 (0:00 hod) do 25. 1. 2021 (24:00 hod).

Příjemci podpory:

 •  Obec na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod zahrnující technickoekonomické posouzení řešení.
 • Studie řešící způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické posouzení řešení.
 • Studie řešící odvádění a likvidaci odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické posouzení řešení.
 • Hydrogeologické posouzení lokalit z hlediska možnosti zasakování odpadních a/nebo srážkových vod.
 • Dokumentace obsahující koncepční posouzení možnosti nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, které mohou být podkladem pro tvorbu územně plánovacích dokumentací obce nebo změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci tohoto programu předložit jen jednu žádost o poskytnutí dotace na realizaci jen jednoho projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru