Přeskočit na obsah

Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče v Olomouckém kraji

Dotace na  podporu poskytovatelů paliativní péče za účelem zlepšení dostupnosti, kvality a návaznosti zdravotní péče pro obyvatele Olomouckého kraje, podpora zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta a podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků v paliativní péči.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 4. do 14. 4. 2023.

Příjemci podpory:

 • a) Fyzická osoba podnikající: 
  • I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,
  • II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • III. má oprávnění poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje.
 • b) Právnická osoba, která má oprávnění poskytovat zdravotní služby na území Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oboru všeobecná sestra – domácí péče a hospicová péče, nebo v certifikovaném kurzu Paliativní péče (akreditovaném Ministerstvem zdravotnictví), nebo v kurzech vztahujících se k poskytování paliativní péče, podporovaných Českou společností paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) nebo Českou asociací sester. V rámci dotačního titulu bude možné žádat o dotaci na úhradu výdajů souvisejících s účastí školeného nelékařského zdravotnického pracovníka (školence) na odborném vzdělávání (např. kurzovné, cestovné na odborné vzdělávací akce a stáže s výše uvedeným zaměřením, ubytování a stravování na těchto akcích a další provozní výdaje).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 25 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Na podporu odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti paliativní péče je určena částka 200 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce/činnosti výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce/činnosti od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Dotaci je možné použít na úhradu těchto uznatelných výdajů akce nejpozději do 31. 12. 2023, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru