Přeskočit na obsah

Podpora odpadového hospodářství — Moravskoslezský kraj

Cílem dotačního programu je u dotačního titulu č. 1 podpořit prostřednictvím poskytnutí dotace zahájení nebo rozvoj sběru potravinových a kuchyňských odpadů v rámci obecních systémů odpadového hospodářství za účelem jejich následného zpracování zejména v kompostárně nebo bioplynové stanici, kdy důsledné třídění biologických odpadů vede ke snížení množství směsného komunálního odpadu, k omezení plýtvání cennými surovinami či ke zlepšování kvality půdy, a u dotačního titulu č. 2 podpořit prostřednictvím poskytnutí dotace efektivnější nakládání s komunálními odpady, to vše v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a za účelem splnění jeho cílů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 6. 2024 (00:00 hod) do 28. 6. 2024 (23:59:59 hod).

Příjemci podpory:

 • Obec na území Moravskoslezského kraje, pro jejíž území je projekt uskutečňován,
 • dobrovolný svazek obcí na území Moravskoslezského kraje, pro jejichž území je projekt uskutečňován,
 • obchodní korporace, ve které mají subjekty podle písmen a) tohoto odstavce programu samy či společně 100% podíl.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelové neinvestiční dotace na pořízení drobných sběrných nádob do domácností k oddělenému soustřeďování potravinového a kuchyňského odpadu v rámci obecního systému odpadového hospodářství, což představuje dotační titul č. 1,
 • účelové investiční, nebo neinvestiční dotace na podporu zřizování překládacích stanic k nakládání především s komunálními odpady, což představuje dotační titul č. 2; kombinace investičního a neinvestičního charakteru dotace se nepřipouští.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento program je 3 000 000 Kč.
 • Výše dotace činí minimálně 50 000 Kč a maximálně 400 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v období nejdříve ode dne 2. 1. 2024 a nejpozději do dne 30. 6. 2025.
 • Projekt se musí vztahovat k území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru