Přeskočit na obsah

MZe — Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Dotace pro obce nebo svazky obcí, státní podniky Povodí a Lesy České republiky na rekonstrukce, odbahnění, obnovu obecních rybníků, případně jejich výstavbu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2019 do 15. 1. 2020.

Příjemci podpory:

 • A Podprogram 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“: 
  • Státní podniky Povodí a Lesy České republiky.
 • B Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“: 
  • Obce, svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program A:
  • 1. Zvýšení kapacity koryt drobných vodních toků.
  • 2. Zvýšení průtočnosti koryt drobných vodních toků.
  • 3. Zvýšení stability dna, břehů a souvisejících objektů vodního toku.
  • 4. Obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů; bude podpořena, pokud jejich základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena či významně omezena jejich vodohospodářská funkce, a malá vodní nádrž či rybník po realizaci bezpečně převede případný povodňový průtok.
  • 5. Podpořené rybníky a vodní nádrže umístěné na vodním toku (průtočné VN) o rozloze větší než 0,5 ha budou po realizaci schopné bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže.
  • 6. Celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží, u kterých mocnost sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm, přičemž za relevantní se považuje katastrální výměra nádrže.
 • Program B:
  • 1. Podpora na rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.
  • 2. Podpora na výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník, či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Forma a výše podpory:

 • Program A:
  • Státní podniky Povodí – úhrada se poskytne maximálně do výše 80 % uznatelných nákladů stavebně-technologické části, a pokud jde o výdaje na odtěžení, skládkování, rozprostření sedimentu včetně všech dalších souvisejících a následných prací (dále jen „odbahnění“), činí maximálně 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu.
  • Lesy České republiky, státní podnik – úhrada se poskytne maximálně do výše 70 % uznatelných nákladů stavebně-technologické části, a pokud jde o výdaje na odbahnění, činí maximálně 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu.
 • Program B:
  • Rekonstrukce a odbahnění:  maximálně do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň maximálně do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování.
  • Výstavba, obnova:  maximálně do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, maximálně do výše 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně maximálně do výše 10 mil. Kč na celou akci.

Specifika a omezení:

 • Uznatelnými náklady se rozumí náklady stavebně-technologické části bezprostředně související s realizací díla a cíli programu.
 • Nebude poskytována podpora na výkup pozemků.
 • Daň z přidané hodnoty (DPH) je uznatelným nákladem v případě neplátce DPH, a v případě plátce DPH pouze v případě, kdy nebude uplatňován odpočet DPH na vstupu podle zvláštního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH). Faktury vystavené v režimu přenesení daňové povinnosti tzv. revers charge nejsou akceptovatelné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

3 komentáře na “MZe — Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích”

 1. Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat, zda je možné získat dotaci pro soukromou osobu : pro výstavbu nového a obnovu starého rybníka.
  Prosím na koho se mohu obrátit.
  Děkuji
  S pozdravem B.Sitková

 2. Dobrý den
  Chtěl bych se zeptat zda bude další možnost podání přihlášek na male vodní vodní nádrže. S pozdravem Hyžák

  1. Dobrý den,
   žádosti bude opět možné podávat v rámci plánovaného navazujícího programu 129 390 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích — 2. etapa realizovaná v roce 2020 — 2024. Výzvy budou zveřejňovány na stránkách MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129–390-podpora-opatreni/.
   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru