Přeskočit na obsah

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program s názvem: „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“. Cílem programu v rámci plnění uvedených úkolů je systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 19. 01. 2023 průběžně do 17. 04. 2023 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí. 
    • Vlastníci pomníku, válečného hrobu nebo pietního místa či nemovitosti, na níž se má pamětní deska instalovat. Není-li vlastník objektu samotného znám, má se za to, že vlastníkem objektu je vlastník nemovitosti, na které je objekt umístěn a jejíž je součástí.

Typy podporovaných projektů:

  • „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ zřizované po vyhlášení samostatného Československa. Především se jedná o udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst. Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945 nebo komunistického režimu. Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany.

Forma a výše podpory:

  • Finanční spoluúčast kraje na realizaci akce opravy nepoznatelného válečného hrobu je max. 70 % z celkových nákladů.
  • Minimální výše dotace je 5 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace může být poskytnuta jen na práce provedené v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.
  • Žadatel může podat na jeden objekt pouze jednu žádost o dotaci z tohoto Programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru