Přeskočit na obsah

Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT

Cílem této výzvy je podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni, vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit, rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží a v neposlední řadě podpořit výchovu dětí a mládeže zejména k rozvoji tvořivosti, vzájemné toleranci a respektu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 19. 3. 2018 do 29. 3. 2018 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o podporu může být pouze právnická osoba působící na území Jihočeského kraje, která má ve svých stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti).

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace v tomto dotačním programu může být použita pouze na práci s dětmi a mládeží ve věkové kategorii 6 – 26 let.
 • Jedná se zejména o podporu tvořivosti — aktivity podněcující tvořivost, rozvíjející manuální zručnost a využívání nových technologií a podporu participace – aktivity, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na společenském dění.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 605,197 tis. Kč.
 • Minimální výše podpory pro jednoho žadatele je 20 000 Kč maximální výše dotace je 100 000 Kč.
 • Požadovaná je minimální spoluúčast žadatele ve výši 20 %.

Specifika a omezení:

 • Tento dotační program není určen: 
  • pro subjekty mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu nebo sport;
  • pro subjekty zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin;
  • pro subjekty zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů;
  • na projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Podporu nelze poskytnout žadatelům, kteří již na stejný účel obdrželi jiné peněžní prostředky kraje s výjimkou poskytnutých  individuálních dotací a peněžitých darů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru