Přeskočit na obsah

Podpora prevence kriminality v Olomouckém kraji

Dotace na podporu situační prevence formou investičních a neinvestičních akcí, které směřují ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, k prevenci majetkové kriminality, prevenci vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 22. 01. 2024 do 02. 02. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak

Příjemci podpory:

 • Podporované aktivity sociální prevence právnická osoba, kterou je: 
  • I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu
   Olomouckého kraje,
  • III. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s problematikou
   týkající se sociální oblasti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo
  • IV. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, jsou aktivity související s problematikou
   týkající se sociální oblasti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy
   akce/činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou
   propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost,
 • Podporované aktivity situační prevence právnická osoba, kterou je: 
  • I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
  • II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Zřízení obecních i městských kamerových dohlížecích systémů, které monitorují veřejná venkovní místa (kamery, držáky, kabeláž, zařízení k přenosu signálu – drátové i bezdrátové, vyhodnocovací a záznamová zařízení, potřebný software, další příslušenství a řídící
  centrum), kdy vlastníkem kamerového systému je žadatel a provozovatelem i správcem osobních údajů je obecní/městská policie,
 • Rozšíření a modernizace stávajících obecních i městských kamerových dohlížecích systémů, které monitorují veřejná venkovní
  místa, a u nichž je z předchozí doby upraven právní titul k provozování takového kamerového systému.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace: 
  • a) na jednu neinvestiční akci/činnost činí 10 000 Kč,
  • b) na jednu investiční akci činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 
  • a) na jednu neinvestiční akci/činnost činí 200 000 Kč,
  • b) na jednu investiční akci činí 250 000 Kč
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: fyzická osoba, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce/činnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru