Přeskočit na obsah

Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci

Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřených na děti a mládež na území Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti musí být podány nejpozději od 10. 1. 2022 do 31. 1. 2022, 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl. II. těchto Pravidel. Žadateli mohou být i zřizovatelé škol a školských zařízení.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřených na děti a mládež na území Plzeňského kraje, adaptačních pobytů zejména žáků 1. a 6. ročníků základních škol a studentů 1. ročníků středních škol, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů.
  • Podporovanou aktivitou je rovněž tvorba a ověřování metodik programů primární prevence zacílených na distanční vzdělávání ve školách a školských zařízeních a realizace programů primární prevence online formou.
  • Prioritou jsou projekty zaměřené na realizaci certifikovaných programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních, vzdělávání a supervizi.

Forma a výše podpory:

  • Dotace bude poskytována v max. výši  100 % skutečně vynaložených celkových nákladů.
  • Minimální výše plánovaných neinvestičních nákladů předloženého projektu žadatele o dotaci/příspěvek je 10 000 Kč včetně DPH.
  • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 80 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Jedním žadatelem může být do tohoto Programu podána pouze jedna žádost.
  • Poskytnutou dotaci/příspěvek lze čerpat od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dotaci/příspěvek lze použít na náklady předfinancované příjemcem na realizaci projektu od 1. 1. 2022).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru