Přeskočit na obsah

Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů

Jihočeský kraj vyhlašuje výzvu k podání žádostí v programu Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů. Cílem grantového programu je rozšíření přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů v Jihočeském kraji, a to například pořízením mobilních farmářských prodejen, či podporou prodeje „ze dvora“.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 27.2.2015 do 12:00.

Příjemci podpory:

Žadatelé o grant musí splňovat následující obecné podmínky:

 • místo realizace projektu musí být na území Jihočeského kraje; sídlo podnikatelského subjektu může být mimo Jihočeský kraj;
 • být majitelem nebo nájemcem zařízení či pozemků, kterých se investice, která je předmětem
 • grantu, dotýká, být přímo odpovědný za přípravu a řízení projektu;
 • prokázat schopnost a způsobilost daný projekt realizovat a do budoucna i udržovat;
 • prokázat, že daný projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou.

Dále blíže specifikováno u jednotlivých podopatření.
 Podopatření 1 – Podpora mobilních farmářských prodejen

 • evidovaným zemědělským podnikatelem ve smyslu zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,ve znění pozdějších předpisů nebo
 • výrobcem zemědělských a potravinářských produktů.

Podopatření 2 – Podpora organizace regionálních hospodářských zvířat

 • Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba podnikající, která splňuje obecné podmínky a je oprávněna tuto činnost provozovat. Podmínkou je místo realizace výstavy v Jihočeském kraji a zároveň také vystavovatelé musejí být z Jihočeského kraje.

Podopatření 3 – Podpora prodeje „ze dvora“

 • Žadatelem může být pouze evidovaný zemědělský podnikatel ve smyslu zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 252/1997 Sb.“), který splňuje obecné podmínky.

Typy podporovaných projektů:

 • Podopatření 1 – Podpora mobilních farmářských prodejen

Uznatelné jsou pouze následující výdaje:

a)    na nákup mobilní farmářské prodejny,
b)    na nákup zařízení mobilní farmářské prodejny a vybavení mobilní farmářské prodejny související s prodejem zemědělských a potravinářských produktů,
c)    za dodatečné úpravy mobilní farmářské prodejny,
d)    spojené s realizací propagačních materiálů (max. 10 % z celkového rozpočtu projektu) –např. potisk pořízené mobilní farmářské prodejny, potisk plachty.

 • Podopatření 2 – Podpora organizace regionálních hospodářských zvířat

Uznatelné jsou pouze následující výdaje:

a)    na pronájem plochy pro vystavované exempláře,
b)    na organizační náklady zajištěné dodavatelským způsobem (např. náklady na krmení,veterinární činnost, zapůjčení a doprava ohradníků, příprava a úklid výstaviště, pojištění, výstavy),
c)    spojené s realizací propagačních materiálů zajištěných dodavatelským způsobem (max. 10 % z celkového rozpočtu projektu) – např. tisk a distribuce letáků a plakátů, inzerce v médiích.

 • Podopatření 3 – Podpora prodeje „ze dvora“

Uznatelné jsou pouze následující výdaje:

a) na nákup zařízení a vybavení prodejny přímého prodeje „ze dvora“ (např. prodejní pult, regály, chladící a mrazící zařízení, váha, registrační pokladna).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace podpory je 0,5 mil. Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je 50 %.
 • Podopatření 1 – Podpora mobilních farmářských prodejen: Maximální výše podpory je 180 000 Kč.
 • Podopatření 2 — Podpora organizace regionálních výstav hospodářských zvířat: Maximální výše podpory je 180 000 Kč.
 • Podopatření 3 — Podpora prodeje „ze dvora“: Maximální výše podpory je 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Mezi neuznatelné náklady patří zejména: 
  • Osobní a mzdové včetně odvodů a ostatních výdajů na zaměstnance.
  • Závazky z uzavřených smluv dle občanského zákoníku v případech, kdy bylo možno uzavřít pracovněprávní vztah dle zákoníku práce.
  •  Režijní, spojené s přípravou projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním žádostí).
  • Finanční leasing.
  • Úroky z půjček, pokuty, finanční tresty a právní výlohy související s právním sporem.
  • Spekulativní nájemné, kdy je žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma.
  • Smlouvy o splátkovém prodeji.
  • Pořízení subdodávky od třetí osoby, která dodává konečnému příjemci za cenu vyšší, než jakou by dosáhl za stejných podmínek u běžného dodavatele či výrobce.
  • Poštovné, balné, doprava.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru