Přeskočit na obsah

Podpora prorodinných aktivit v Olomouckém kraji

Dotace na podporu akcí/činností v oblasti prorodinné politiky, mezigeneračního soužití a aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 24. 1. 2022 do 4. 2. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba: obec v územním obvodu Olomouckého kraje, dobrovolný svazek obcí, jiná právnická osoba, jejímž předmětem činnosti jsou aktivity související s problematikou týkající se sociální oblast.

Typy podporovaných aktivit:

 • A. podporované aktivity pro žadatele uvedené v čl. 3.1 III., IV.
 • Finanční podporu na akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin;
 • akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami, za účelem podpory mezigeneračního soužití a vytváření příležitostí pro setkávání generací a aktivity podporující zapojování rodin do života komunity;
 • akce a projekty pro rodiny zahrnující komplexní a kontinuální práci s rodinou;
 • akce a projekty zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství a aktivity vedoucí k zřízení a vybavení jednoho místa v obci – prostoru pro rodinu, které bude určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně;
 • Zřízení a vybavení jednoho místa – Rodinného koutku, které je určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně. Jedná se např. o přebalovací koutek, dětský koutek, hygienické zázemí, prostor pro informace apod. na veřejně přístupném místě.
 • B. Podporované aktivity pro žadatele uvedené v čl. 3.1. I., II.
 • Zřízení a vybavení jednoho místa v obci – Rodinného koutku, které je určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně. Jedná se např. o přebalovací koutek, dětský koutek, hygienické zázemí, prostor pro informace apod. na veřejně přístupném místě.
 • Akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami, za účelem podpory mezigeneračního soužití a vytváření příležitostí pro setkávání generací a aktivity podporující zapojování rodin do života komunity (děti, rodiče, prarodiče, senioři), a to včetně dobrovolnických aktivit, osvěty a propagace významu rodiny.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 150 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.
 • V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 000 Kč, není vyžadována spoluúčast.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru