Přeskočit na obsah

Podpora rezidenčních míst pro lékařské obory v Ústeckém kraji

Cílem dotačního programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 2. 2024 do 31. 12. 2025.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci se může stát zařízení akreditované podle ustanovení § 13, odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů které
  • a) má sídlo/místo podnikání na území Ústecké kraje,
  • b) obdrželo rozhodnutí MZ o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo v oboru VPL nebo PED.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a pediatrie nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace určená na úhradu nákladů rezidenta nad rámec dotace z MZ a dalších nákladů souvisejících s jeho vzděláváním a na kreditovaného poskytovatele (školitele). Dotace na úhradu nákladů na rezidenta se dělí na část mzdových nákladů odpovídající výši 80 % a část dotace odpovídající výši 20 %, použitelné na úhradu výdajů nebo nákladů související s předmětem podpory, která nemusí být prokazována, a bude vyúčtována paušální částkou ze skutečně vynaložených a prokázaných, poskytovatelem stanovených výdajů nebo nákladů.
 • Dotace na úhradu nákladů akreditovaného poskytovatele (školitele) odpovídající částce 5 000 Kč, která nemusí být prokazována, a bude vyúčtována paušální částkou, jako pevná částka pokrývající část výdajů nebo nákladů.
 • Dotace na rezidenta ve výši 20 000 Kč na každý kalendářní měsíc, po který bude rezident prokazatelně vzděláván jako zaměstnanec akreditovaného poskytovatele.
 • Dotace pro akreditovaného poskytovatele ve výši 5 000 Kč na každý kalendářní měsíc, po který bude rezident prokazatelně vzděláván jako
  zaměstnanec akreditovaného poskytovatele.

Specifika a omezení:

 • Akreditovaný poskytovatel je povinen při použití dotace zajistit, aby nedošlo k duplicitnímu použití finančních prostředků z více zdrojů na totožný náklad.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru