Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji

bike-775799__340
Share Button

Dotace na zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • 1.kolo výzvy: 14 .02. 2020 od 8:00 hod. – 28. 02. 2020 do 14:00 hod.,
  • 2.kolo výzvy: do 31. 07. 2020 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obec/ městys/ město na území Jihomoravského kraje.
 • Dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji.
 • Místní akční skupina, jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském kraji.
 • Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451.
 • Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013.
 • Mendelova univerzita v Brně, IČ: 62156489.
 • České dráhy, a.s., IČ: 70994226.
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390.
 • Jiné právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje, které splňují všechny uvedené podmínky:
  • byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy,
  • mají ve vlastnictví, v dlouhodobém nájmu nebo jim svědčí jiný právní vztah ke komunikaci definované v čl. 2.2. dotačního programu.

Typy podporovaných projektů:

 • a) plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, cyklotras, tras MTB (spolufinancování všech druhů povrchů – např. mlatový, asfaltový, betonový, živičný, dlážděný, přírodě blízký apod.),
 • b) realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras – 1. skupina (povrchy zpevněné: např. živičné, dlážděné, betonové, asfaltové apod.), c) realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras – 2. skupina (povrchy přírodní: např. štěrkové, pískové, mlatové, přírodě blízké apod.),
 • d) výstavbu nových cyklostezek, cyklotras a vyhrazených a ochranných jízdních pruhů,
 • e) budování doprovodné infrastruktury cyklostezek, cyklotras (informační tabule, odpočívadla, přístřešky, odstavná zařízení pro kola apod.) na nových i na stávajících vyznačených trasách,
 • f) budování osvětlení podél cyklostezek mimo zastavěné části obce k zajištění bezpečné dojížďky do zaměstnání a do škol,
 • g) podporu realizace a opravy tras MTB a rozvíjení sítě přírodě blízkých stezek. Není podmínkou návaznost na dálkové a krajské koridory (viz příloha č. 3 dotačního programu),
 • h) budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje (systém ČD bike), i) realizaci nových a opravy stávajících propustků a mostků v trasách budovaných cyklostezek a cyklotras – netýká se protipovodňových opatření (např. inundační hráze apod.),
 • j) opravy lávek pro cyklisty (např. statické zabezpečení, sanace poruch, sanace betonových segmentů, povrchů, izolace nosné konstrukce),
 • k) budování problematických úseků na Moravských vinařských stezkách, kde hrozí významné ohrožení bezpečnosti cyklistů.
 • l) osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značkami dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • m) obnovu a optimalizaci stávajícího značení, vyznačení dálkových a krajských koridorů v souladu s metodikou vyhlašovatele (viz příloha č. 2 dotačního programu),
 • n) realizaci ekonomicky úsporných opatření, vyznačení cyklistických pruhů na silnicích II. a III. třídy, pokud vedou městy či obcemi a šířka komunikace umožnuje jejich realizaci včetně doprovodného značení,
 • o) informační tabule a značení tras MTB,
 • p) zpracování samostatné projektové dokumentace nebo jako součásti projektu dle některého z písm. a) až o) tohoto článku.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu činí 17 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 2 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí u projektů, které žadatel bude spolufinancovat:
  • a) pouze ze svých vlastních zdrojů: max. 60 % celkových uznatelných výdajů projektu; vyjma dotace poskytnuté výlučně na výdaje týkající se pouze samostatné projektové dokumentace, kde je to max. 40 % celkových uznatelných výdajů projektu,
  • b) z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů Státního fondu životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, fondů EU): max. 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu; vyjma dotace poskytnuté výlučně na výdaje týkající se pouze samostatné projektové dokumentace, kde je to max. 40 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je Jihomoravský kraj.
 • Dotaci nelze použít na výstavbu, rekonstrukci a údržbu cyklotras, které vedou po silnicích I., II. a III. třídy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>