Přeskočit na obsah

Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. ROP Severozápad

Dotace na zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu, regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití, regenerace a revitalizace brownfields, včetně související infrastruktury, zvýšení kvality života obyvatel velkých měst a zvýšení atraktivity velkých měst pro návštěvníky a investory.

Příjem žádostí:

 • Od 28. 1. 2015 do 8. 4. 2015 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce – města od 50 000 obyvatel (výhradně Karlovy Vary).
 • Kraje.
 • Organizace zřízené či založené městem od 50 000 obyvatel nebo krajem.
 • Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město od 50 000 obyvatel.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku.

Typy podporovaných projektů:

 • Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.
 • Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití nevýrobní povahy (nepřijatelné jsou činnosti zpracovatelského charakteru), včetně řešení dekontaminace
  a sanace postižených území, pokud nespadá do působnosti OP ŽP, (jako součást širšího projektu v rámci regenerace městského prostředí) a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území.
 • Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných participativních metod.
 • Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM.
 • Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst, včetně sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU.
 • Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení).
 • Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel – staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy – např. zastávky).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
 • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů dílčích projektů zaměřených na řízení IPRM může být do 2 % objemu celkových způsobilých výdajů IPRM spadajících do oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu. V případě většího počtu těchto projektů nesmí součet velikostí projektů přesáhnout 2 % celkového objemu celkových způsobilých výdajů IPRM spadajících do oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu.

Specifikace a omezení:

 • Místem realizace projektů je Statutární město Karlovy Vary.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru