Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

shutterstock_155648078.jpg
Share Button

Dotace na sociální služby poskytované na území Ústeckého kraje, podpora terénních a ambulantních sociálních služeb, podpora pobytových služeb, služeb určených osobám s duševním onemocněním či na podporu zásad a principů paliativní péče, apod.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 8. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky a ústavy zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
 • Osoby samostatně výdělečně činné.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí.
 • Podpora pobytových služeb sociální péče realizující kroky vedoucí k deinstitucionalizaci a humanizaci a podpora sociálních služeb vzniklých či vznikajících v souvislosti s procesem transformace pobytových zařízení.
 • Podpora sociálních služeb určených osobám s duševním onemocněním.
 • Podpora služeb pro osoby s poruchami autistického spektra, s neurodegenerativními poruchami (zejm. s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou), s kombinovanými vadami a s onemocněními s nízkou prevalencí.
 • Podpora zajištění kontinuálního financování služeb sociální prevence, financovaných z individuálních projektů krajů.
 • Podpora zásad a principů paliativní péče v sociálních službách.
 • Podpora adekvátního personálního zajištění v sociálních službách, zejména pracovníků v přímé péči (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách).

Forma a výše podpory:

 • Finanční objem určený na podporu sociálních služeb je dán výší procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok, jak je uvedeno v příloze zákona o sociálních službách.
 • Pro Ústecký kraj tento objem činí 9,71 % z celkového ročního celorepublikového objemu.

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora může být poskytnuta žadatelům na základě „Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje pro rok 2021“ (dále jen Žádost; Příloha č. 3). Tato Žádost, pro rok 2021 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím počítačového programu (IS OKsystém-poskytovatel), který pro tyto účely na vlastní náklady zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, viz § 101a, odst. 5, zákona o sociálních službách.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>