Přeskočit na obsah

Podpora sociálního sektoru na Palestinských autonomních územích

Dotace na podporu projektů, které se soustředí zejména na pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným osobám mohou získat nestátní neziskové organizace (NNO) a další oprávněné subjekty na základě ustanovení zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy činí 12 mil. Kč. 

Příjem žádostí:

 • Do 6. ledna 2015 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Ústavy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účelové zařízení registrované církví a náboženských společností, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení.
 • Nadace a nadační fondy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora projektů, které se soustředí zejména na pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným osobám (primárně dětem). 
  • V rámci předkládaných projektů bude vyžadováno doložení aktivní spolupráce s místními organizacemi (případně pobočkami mezinárodních organizací), které jsou v daném sektoru aktivní.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 4 mil. Kč.
 • Dotace bude činit maximálně 95% z celkových uznatelných nákladů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru