Přeskočit na obsah

Podpora památkové péče v Pardubickém kraji


Dotace na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví regionu veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • 01. 03. 2021 — 31. 03. 2021 — podprogram 1, podprogram 2, podprogram 3, národní a krajské postupové přehlídky (část podprogramu 4),

  • 01. 03. 2021 — 31. 10. 2021 — podprogram 4 (ostatní dotace).

Příjemci podpory:

 • O poskytnutí dotace v podprogramu A a B může žádat pouze vlastník kulturní památky, která se nachází na území Pardubického kraje a je evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky;
 • V podprogramu C může žádat o dotaci vlastník objektu či pozemku, na němž se objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků.
 • Podprogram 4 — subjekty pořádající kulturní aktivitu nebo činnost či realizující projekt.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram 3 – Podpora památkové péče 
  • Podprogram A – Stavební obnova kulturních památek je určen na opravy střech včetně krovů a klempířských prvků, statiku, roubení, odvodnění objektů, obnovu podlah, otvorových prvků, fasád, dále na stavebněhistorické průzkumy apod.

  • Podprogram B – Restaurování kulturních památek a jejich součástí je určen na restaurování oltářů, varhan, lavic, soch, maleb, ostění a kamenných prvků, vitráží apod.
  • Podprogram C – Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru je určen na zachování a obnovu drobných objektů místního významu, které nejsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Při obnově by měly být využity tradiční materiály a technologie.
 • Podprogram 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu na jeden projekt v podprogramech A a B činí 50 000 Kč.
 • Výše poskytnutého grantu na jeden projekt v podprogramu C činí 15 000 — 50 000 Kč.
 • Maximální možná míra dotace u všech podprogramů činí 80 % celkových uznatelných nákladů projektu, pokud je žadatelem fyzická osoba, neziskový nestátní subjekt, církev, obec s velikostí do 3 tisíc obyvatel a právnická osoba vlastnící nemovitosti v takové obci.
 • Maximální možná míra dotace u všech podprogramů činí 80 % celkových uznatelných nákladů projektu, pokud je žadatelem obec s velikostí nad 3 tisíce obyvatel a právnická osoba vlastnící nemovitosti v takové obci.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout zejména na účetně nedoložitelné náklady a výdaje, daně, úvěry, půjčky, pokuty a penále, náhrady škod atd.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru