Přeskočit na obsah

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby — malý dotační program

Dotace na registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrží pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby mohou získat spolky, ústavy, církve, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, osoby samostatně výdělečně činné a další.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 7. 8. 2023 do 31. 8. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby.
 • Církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které nejsou zřízeny Ústeckým krajem.
 • Osoby samostatně výdělečně činné.

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytnutím podpory podle tohoto Malého programu plní kraj svoji povinnost zajistit dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona o sociálních službách.
 • Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 37–58, 60–63, 65–67 a 69–70 zákona o sociálních službách a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách poskytované na území Ústeckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační program činí 12 008 920 Kč.
 • Maximální podíl dotace kraje je 70 % z celkových nákladů služeb zahrnutých v žádosti.
 • Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu je 300 000 Kč na jednu službu.

Specifika a omezení:

 • Malý program se nevztahuje na sociální služby protidrogové politiky a příspěvkové organizace zřizované ÚK.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru