Přeskočit na obsah

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky

Dotace na registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrží pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby, mohou získat spolky, ústavy, církve, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, osoby samostatně výdělečně činné a další.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 10. 8. 2024 do 31. 8. 2024.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které nejsou zřízeny Ústeckým krajem.
 • Osoby samostatně výdělečně činné.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené v §§ 37 – 70 zákona o sociálních službách a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách poskytované na území Ústeckého kraje, jejichž zaregistrovanou cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Jedná se konkrétně o služby: odborné sociální poradenství (§ 37), kontaktní centra (§ 59), služby následné péče (§ 64), terapeutické komunity (§ 68) a terénní programy (§ 69).
 • Oblasti podpory:
  • A) Služby s regionální působností – odpovídající výše popsanému účelu, jsou zařazené do Základní sítě kraje, mají Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby.
  • B) Služby s nadregionální působností – odpovídající výše popsanému účelu, jsou zařazené do Základní sítě kraje, mají Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační program činí 7, 5 mil. Kč. Rozdělení alokace dle okruhů podpory: 
  • A) Služby s regionální působností – 6 mil. Kč.
  • B) Služby s nadregionální působností – 1,5 mil. Kč.
  • Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu je pro okruh: 
   • A) 600 000 Kč jedné organizaci na jednu službu a pro okruh,
   • B) 1 200 000 Kč jedné organizaci na jednu službu.
  • Maximální podíl dotace kraje je 70 % z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Protidrogový program se nevztahuje na sociální služby, které nejsou poskytovány v oblasti protidrogové politiky a na příspěvkové organizace zřizované ÚK.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru