Přeskočit na obsah

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky

Dotace na registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrží pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby, mohou získat spolky, ústavy, církve, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, osoby samostatně výdělečně činné a další.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 3. 8. 2021 do 31. 8. 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které nejsou zřízeny Ústeckým krajem.
 • Osoby samostatně výdělečně činné.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 37 – 70 zákona o sociálních službách a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách poskytované na území Ústeckého kraje, jejichž zaregistrovanou cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Jedná se konkrétně o služby: odborné sociální poradenství (§ 37), kontaktní centra (§ 59), služby následné péče (§ 64), terapeutické komunity (§ 68) a terénní programy (§ 69).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační program činí 1 mil. Kč.
 • Maximální podíl dotace kraje je 70 % z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých v žádosti
 • Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu je 300 000 Kč jedné organizaci na jednu službu.

Specifika a omezení:

 • Protidrogový program se nevztahuje na sociální služby, které nejsou poskytovány v oblasti protidrogové politiky a na příspěvkové organizace zřizované ÚK.
 • Žádost o finanční podporu nelze podat v případě, že subjekt doposud nemá oprávnění k poskytování příslušné sociální služby (registraci), není zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, není součástí Základní sítě kraje nebo má v době podání Žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru