Přeskočit na obsah

Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit

Dotační program je určen k podpoře aktivit zaměřených na rodiny a provozovaných v mateřských a rodinných centrech. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 11. 4. 2022 do 25. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby, osoby, které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník..
 • Církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • Školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které nejsou zřízeny Ústeckým krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny, tj.: 
  • a) osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství apod.),
  • b) celoroční* volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně (zejména podpora činností mateřských, rodinných a komunitních center),
  • c) celoroční* 1 aktivity na podporu mezigeneračního soužití.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků činí 500 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 30 000 Kč a maximální výše dotace je 60 000 Kč na jednu aktivitu.
 • Maximální podíl dotace kraje tvoří 40 % z celkových uznatelných nákladů.
 • Jedná se o neinvestiční dotaci.

Specifika a omezení:

 • Z dotačního programu nebudou podporovány následující aktivity: 
  • a) na podporu pečujících osob,
  • b) na podporu péče o děti v dětské skupině či v jiném kolektivním zařízení,
  • c) volnočasové aktivity zaměřené samostatně na jednotlivé členy rodiny (volnočasové aktivity dětí, volnočasové aktivity matek či otců, volnočasové aktivity seniorů apod.),
  • d) vzdělávací a rekvalifikační kurzy (např. jazykové a PC kurzy),
  • e) kulturní aktivity,
  • f) aktivity vztahující se na doprovázení pěstounů,
  • g) činnosti a služby, které jsou předmětem registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • h) aktivity, které jsou předmětem činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru