Přeskočit na obsah

Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje

Dotačního program na podporu územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí se stanovuje na dobu od 2. 2. 2022, 9:00 hodin do 8. 2. 2022, 14:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Žadatelem dle čl. IX. odst. 3 písm. a), b), c) a e) může být obec se sídlem v územním obvodu Karlovarského kraje bez omezení velikosti počtu obyvatel.

 • Žadatelem dle čl. IX. odst. 3 písm. d) může být obec se sídlem v územním obvodu Karlovarského kraje, která nemá dle údajů Českého statistického úřadu k 1. 1. 2021 více než 3 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotaci lze použít výhradně na výdaje spojené se zpracováním  těchto vybraných činností na úseku územního plánování (uznatelné náklady projektů ÚPD):
 • doplňující průzkumy a rozbory, které se zpracovávají v rozsahu nezbytném pro zpracování územního plánu (dále také “ÚP“), jsou zpracovány projektantem před zadáním územního plánu a splňují podmínky aktuální metodiky pro Doplňující průzkumy 
 • a)    a rozbory, která je v době zpracování dokumentace na internetových stránkách Karlovarského kraje:
 • Metodika pro pořizovatele a obce
 • b)    návrh územního plánu pro společné jednání bez VV URÚ včetně SEA, případně NATURA 2000, zpracovaný ve STANDARDU VYBRANÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU dle metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj, (dále také „STANDARD MMR“);
 • c)    návrh územního plánu pro společné jednání s VV URÚ včetně SEA, případně NATURA 2000, zpracovaný dle metodiky STANDARD MMR;
 • d)    změna územně plánovací dokumentace, zahrnující zpracování celého správního území obce dle metodiky STANDARD MMR. Součástí změny mohou být i věcné změny (např. nové zastavitelné plochy), bez ohledu na to, čí potřebou byly vyvolány. Uznatelné náklady jsou: 
  • zpracování návrhu změny ÚPD pro společné jednání;
  • zpracování návrhu změny ÚDP pro veřejné projednání;
  • zpracování návrhu změny ÚPD před vydáním;
  • zpracování úplného znění po vydání změny ÚPD.
 • e)    změna územně plánovací dokumentace, zahrnující zpracování celého správního území obce dle metodiky STANDARD MMR, která byla vyvolána koncepčními dokumentacemi a záměry kraje. Uznatelné náklady jsou: 
  • zpracování návrhu změny ÚPD pro společné jednání;
  • zpracování návrhu změny ÚPD pro veřejné projednání;
  • zpracování návrhu změny ÚPD před vydáním;
  • zpracování úplného znění po vydání změny ÚPD.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 1 000 000 Kč pro rok 2022.
 • Maximální výše dotace je stanovena pro zpracování jednotlivých etap územně plánovací dokumentace (dále také „ projekty ÚPD“), které jsou pořizovány dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“).
 • maximální částka na zpracování doplňujících průzkumů a rozborů činí 50 000 Kč;
 • maximální částka na zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání bez vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále také „VV URÚ“), posouzení vlivu ÚPD na životní prostředí (dále také „SEA“), případně posouzení vlivu ÚPD na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (dále také „NATURA 2000“) činí  200 000 Kč;
 • maximální částka na zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání VV URÚ včetně SEA, případně NATURA 2000 činí 220 000 Kč;
 • maximální částka na změnu ÚPD (dle podmínek čl. IX odst. 3. písm. d) činí 130 000 Kč;
 • maximální částka na změnu ÚPD (dle podmínek čl. IX odst. 3. písm. e) činí 150 000 Kč.
 • Maximální část nákladů na realizaci projektů, která může být hrazena z dotace, činí 80 %, vlastní podíl žadatele musí činit minimálně 20 % z celkových nákladů na realizaci projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru