Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MMR – Podpora územně plánovacích činností obcí – dotační titul Územní plán

stažený soubor
Share Button

Hlavním cílem programu Podpora územně plánovacích činností obcí je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro příjem žádostí končí dnem 11. února 2020.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem dotace je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP/IROP nebo z Programu rozvoje venkova), která nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru schválený zastupitelstvem obce před 1. 1. 2007.

Typy podporovaných projektů:

 • Akce na zpracování územního plánu zahrnuje:

  • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo;
  • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast;
  • zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání;
 • podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
 • Věcné cíle programu jsou:

  • zajistit zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území,
  • zvýšit počet platných územních plánů v České Republice.

Forma a výše podpory:

 • Podpora bude poskytována až do výše 80 % souhrnné výše uznatelných nákladů akce, maximálně však do výše 400 tis. Kč na jeden územní plán.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout na akci ukončenou před datem vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>