Přeskočit na obsah

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu stávajících i začínajících včelařů, stabilizace a zvýšení stavů kvalitních včelstev, přijetí opatření, která zlepší zdravotní stav včel, a rozvoj odborného vzdělávání osob zajímajících se o včelařství.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 3. 2024 od 9:00 hodin do dne 5. 4. 2024 do 12:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Okruh možných příjemců dotací (žadatelů) se liší podle jednotlivých předmětů dotace a je stanoven takto:

  • o dotaci na obnovu včelích úlů může žádat pouze stávající včelař. Za stávajícího včelaře je pro účely tohoto programu považována fyzická osoba, která má na území Moravskoslezského kraje místo trvalého pobytu, dosáhla ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace věku 18 let a má na území Moravskoslezského kraje umístěno včelstvo.
  • o dotaci na pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku, zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo lisu na výrobu mezistěn a dotaci na podporu vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství může žádat pouze včelařský spolek, který má sídlo na území Moravskoslezského kraje. Spolkem se pro účely tohoto programu rozumí i pobočný spolek.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program je zaměřen na poskytování účelových neinvestičních dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, a to na předmět dotace (neboli též projekt) provedený v roce 2022, kterým může být: 
  • obnova včelích úlů,
  • pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku, zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo lisu na výrobu mezistěn,
  • podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství.

Forma a výše podpory:

 • Požadovaná výše dotace se vypočítává u každého předmětu dotace samostatně. Součet prostředků požadovaných na jednotlivé předměty dotace je celkovou výší dotace a zaokrouhluje se na stokoruny dolů. Požadovaná celková výše dotace na jednoho žadatele může být minimálně 10 000 Kč a maximálně 50 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %, příjemce dotace se podílí na realizaci předmětu dotace v rozsahu nejméně 25 % uznatelných nákladů, a to z vlastních zdrojů či zdrojů třetích stran.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje pouze na včelařství na území Moravskoslezského kraje. Stávající včelař coby žadatel o dotaci musí být přímo zodpovědný za výkon včelařství, na jehož podporu dotaci žádá, a nesmí tedy působit například jako prostředník jiné osoby. Včelařský spolek coby žadatel o dotaci musí podporovanou činnost vykonávat na území Moravskoslezského kraje.
 • Žadatel může v rámci tohoto programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru