Přeskočit na obsah

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v Moravskoslezském kraji

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit neziskové organizace, které se pravidelně a celoročně věnují volnému času dětí a mládeže od 6 do 26 let (pravidelnou celoroční činností se rozumí činnost s dětmi a mládeží alespoň 2 x za měsíc v době jejich volného času).

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 2. 1. 2024 do 8. 1. 2024 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy) s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže (skutečnost, že předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže musí být uvedena ve stanovách nebo obdobném dokumentu).
 • Pravidelně pracuje s dětmi a mládeží po dobu alespoň 1 roku před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci a vznikl jako právnická osoba nejpozději 2 roky před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
  • Cílem je vytvoření a udržení základních podmínek pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase, včetně podpory pořádání významných akcí ve volném čase – jednorázových aktivit na území Moravskoslezského kraje s krajským, celostátním nebo mezinárodním charakterem.
 • Prázdninová činnost pro děti a mládež
  • Cílem je podpořit pořádání prázdninových pobytových táborů pro děti a mládež z Moravskoslezského kraje, a tím snížit výši účastnického poplatku tak, aby byly tábory dostupné širšímu okruhu žadatelů.
  • Pobytový tábor se musí konat minimálně 7 dní v období školních prázdnin (rovněž tábor, který začíná víkendem bezprostředně předcházejícím vyhlášeným prázdninám, případně končí víkendem navazujícím na vyhlášené prázdniny), včetně dne příjezdu a odjezdu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt 20 000 Kč a maximální výše dotace 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Není určeno na příměstské tábory, sportovní soustředění a akce obdobného charakteru.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2024 projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru